FELLES RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV GENETISK VEDRIFULLE INDIVIDER I DEN SKANDINAVISKE ULVEPIPULASJONEN.

Støtte til politkernes meningsløse drap av ulver i Norge

BROR ULV Malt av Billedkunstner Rune Olsen.

 

Dagens skandinaviske ulvestammer er relativt liten og isolert fra andre populasjoner .

Små populasjoner av dyr og planter har økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske  forhold .

Disse problemene blir større jo fœrre individer populasjonen består av. Jo mer isolert populasjonen består av og jo smalere genetisk base den har ) antall grunnleggere av populasjonen_.

For alle disse 3 faktorer har den skandinaviske ulvepopulasjonen dårlige forutsetninger , og det er derfor enighet mellom svenske og norske myndigheter at tiltak er nødvendig for å bedre den genetiske situasjonee for den skandinaviske ulvepopulasjonen .

 

Definisjoner

 

Genetisk verdifulle invider kan inndeles i ”:

  1. naturlig innvandrende ulver fra østlige populasjoner.
  2. . Flyttede innvandrende ulver fra østlige populasjoner
  3. . Innflyttede ulver fra østlige populasjoner
  4. . Identifiserte første generasjons avkom fra ulver i de overnevnte kategorier.

 

 

Aktuelle felels tiltak for genetisk verdifulle individer

 

*Myndighetene skal gjennom DNA , innsamling av ekskremmenter og hår og videre analyser , så langt mulig fastslå genetisk status for de individer som vurderes felt .

* Videre oppfølging av slike individer skal skje gjennom ytterligere innsamling og analyser av DNA   eller med merking av GPSsender .

*Informasjon om posisjoner fra de GPS merkede , genetisk verdifulle ondivider , skal tilfalle begge lands myndigheter gjennom en passord beskyttet web-løsning .

Hvert enkelt land vurderer om informasjonen skal legges på ett åpent , offentlig nettsted deler av året .

*De ulver som vurderes som genetisk verdifulle skal så langt mulig unntaes fra skadefelling/skyddsjakt og lisensfelling/licensjakt.

     * I de tilfelle generisk verdifulle individ registrerets i Norge , men der kriteriene for felliing er tilstede , skal svenske myndigheter kontaktes for å vutderre mulighetene for flytting av individet til Sverige som ett alternativ til felling .

 

  • Når ett nytt gebnetisk verdifullt individ identifiseres i populasjonen, skal andre lands myndigheter sy\traks informeres . Herunder også informasjonen om videre tiltak .

*Når vedtak om felling berører familiegrupper eller revirmarkerende par av ulv , som har revir i begge lnd , skal det andre lands m yn dighet informeres , før vedtak om feling fattes .

*Dette gjelder også for ulv som ikke er genetsik verdifulle.

 

 

BEGRENSNINGER

 

 

*Det kan ikke forutsettes at ett hvert genetisk verdifullt individ i populasjonen kan iden tifiseres til enhver tid , f.eks ved akkutte skader på sau og tamrein på sommeren , eller i områ`der uten snødekke .Skadegjørende individ bør likevel , så langt det er mulig , identifiseres for i størst mulig grad å fasrslå genetisk status .

 

*Genetisk status for individene skal tillegges betydelig vekt ved vurdering av felling/jakt .

Dette er likevel ikke til hinder for felling av slike individer der de samlende kriterier for felling er oppfylt , og der andre tiltak er oppfylt er vurdert og konsekvensene for den skandinaviske ulvepopulasjonen er drøftet .

I de tilfeller der skadevolder er kjent gjennom merking med GPS sender. Skal begge lands myndigheter oppgi frekvens for bruk til skadefelling / skyddsjakt ved behov.

 

UTSATTE HVALPER FRA SVENSKE DYREPARLKER

 

I de tilfeller utsatte hvalper fra svenske dyreparker registreres i Norge , skal svenske mynndigheter straks informeres.

 

 

Uten gyldig underskrift.

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “FELLES RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV GENETISK VEDRIFULLE INDIVIDER I DEN SKANDINAVISKE ULVEPIPULASJONEN.

  1. Ulven er en så viktig del i Naturen,så den må taes vare på ,så det blir sunne bærekraftige Ulvestammer. Helt enig at det blir negative konsekvenser når det for lite Ulv . La Ulvene ta Elgen ,ikke bonden ! slik det er i dag ,er det omvendt , og resultatet…for mye Hjortedyr ,som spiser opp skogen . Vi vil vel ikke ha en natur uten fugler ,slik det var i Yellowstone, da den var uten Ulv. For lite Ulv blir koskvenser også for at Ulven tar mindre byttedyr, som sau og Hunder , da de må jakte alene ,fremfor å jakte i flokk slik at de kan nedlegge Elg. Så ergo …Ulvehatet i Norge er årsaken at konsekvensene er slik de er !

  2. Takk for svar , Nancy , jeg mottok akkurat nå en mail fra lederen for Vargsymopsiet , som blir avholdt hvert år , en felles arena for debatt om spesielt ulven , og han skrev at svenske myndigheter er sjokkerte over Norges holdning til ulven .
    Jeg skal oversette å sende ett brev til Bernkonvensjonen , fordi dette bryter med alle regler .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *