FORNYET SØKNAD OM FRITAK FRA SMARTMÅLERE.

 

 

 

 

nei til smartmeterTIL

HAFSLUND NETT A.S

POSTBOKS 990 SKØYEN

0247 OSLO.

 

 

 

Jeg avviser tilbudet om installasjon av AMS smartmåler I mitt hjem fordi:

I forskriften om smartmålere (AMS-forskriften, som forøvrig kun regulerer nettselskapenes plikter, og IKKE privatpersoner/boligeieres plikter) Kapittel 4. § 4-1 står det følgende:

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:
a) forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart
b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker

I mitt tilfelle er både punkt a) og punkt b) oppfylt, og nedenfor til fulle dokumentert. Dette innebærer at det IKKE foreligger noe grunnlag for  HAFSLUND A/S  til å forsøke å få smartmåler installert i eller i nærheten av mitt hjem. Dagens avlesning av eksisterende installerte strømmålere skjer i dag med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som de er.

Vedr. privatpersoners/boligeieres – av bransjen forsøkt påståtte – plikter, så gjør vi oppmerksom på følgende:

1) Det eksisterer ingen lovhjemmel for å påtvinge slik installasjon i private hjem. HAFSLUND A/S  til kundene utsendte informasjonsmateriell om installasjon av smartmålere er derfor juridisk sett kun å regne som et kommersiellt TILBUD. Vi avviser tilbudet.

2) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil utgjøre en unødig og uakseptabel helserisiko for meg og min familie så vel for besøkende og naboer (Se vedlagt dokumentasjon).

3) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil tilrettelegge ytterligere for myndigheters og bransjens nærmest totale invasjon og overvåkning av folks privatliv. Fullstendig uakseptabelt for oss. (Se vedlagt dokumentasjon).

4) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) er sterkt mistenkt å utgjøre en tilsvarende helserisiko for dyreliv, planteliv, insekter og miljøet generelt. En slik samfunnsutvikling kan vi ikke støtte, og vi henviser videre til “føre-var-prinsippet” i Grunnlovens §112 (Se forøvrig vedlagt dokumentasjon).

5) Jeg  påberoper  meg  beskyttelse av Grunnlovens §102, §112 og §113.

 

Brgrunnelse”:

Jeg fyrer hovedsaklig med ved og bruker lite strøm.

 

Smartmålere» (AMS – Automatisk MålerSystem) sender trådløst på måter vi vet er skadelige, og folk blir syke av dem: Kloden rundt rapporteres det nå om folk som blir syke eller føler ubehag etter at «smartmålere» ble installert. Det fins en god del anekdotisk stoff og YouTube-videoer som forskere kan trekke på skulderen av, men også enkelte forskningsresultater som rapporterer en rekke nye plager – søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, vansker med å tenke, dysestesi (unormale følelser i huden) og omtåkethet (Lamech 2014).

 

Elektromagnetiske felt forstyrrer de ørsmå variasjonen i celleveggene , som åpner og lukker celleveggenes sammenstyrte kalsiumkanaler.
Når kalsiumkanalenes åpnes, strømmer det kalsium inn i celleveggene .
Cellene reagerer med å sette i gang en produksjon av en oksidant nitrogenoksyd , som så setter i gang en rekke andre reaksjoner.
Å produsere nitrogenoksyd er en slags start på cellenes ytre påvirkninger og når angrepet blir langvarig går cellene over til en selvvedlikeholdende ond sirkel og produserer hele tiden for mye oksodanter .
Grunnleggende prossesser i cellene forstyrres, det oppstår DNA –skader og evnen til reperasjon av DNA forhindres og fører til en stadig økende sjanse for sykdommer som kreft, Alzheimer , Parkinson , hjerteflimmer, hodepine m.m .

 

Laboratorieforsøk på cellekulturer viser at celler reagerer øyeblikkelig på EMF-eksponering – selv svakere enn grenseverdiene. Ved langvarig eksponering oppstår langvarige inflammasjonstilstander og økt signalaktivitet i nerveceller. Slik legges grunnlaget – ofte i samspill med andre miljøgifter – for en rekke skader: DNA-skader, ulike kreftformer, grå stær, hjerterytme- og døgnrytmeforstyrrelser, Alzheimer, autisme og mange fler. Plutselig hjertestans ved stråling fra mobilmaster er observert hos fugler i laboratorieforsøk, og mistanken er selvsagt at det også kan gjelde villfugl, vilt og mennesker.
Fagfolk over hele verden har gjentatte ganger slått alarm og advart. WHO’s avdeling for kreftforskning, IARC, klassifiserte i 2011 all mikrobølget stråling som fareklasse «2B mulig kreftfremkallende for mennesker», og lavfrekvent stråling som 2B noen år “ridligere”:https://www.dagbladet.no/kultur/veksten-i-menneskeskapt-straling-setter-liv-pa-spill/61001497

 

Ovenstående begrunnelse tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige (Se vedlegg fra NVE).

For å slippe ytterligere diskusjoner og unødig korrespondanse om saken tar vi også med følgende:

Jeg er fullt klar over at «smarte målere» sender med langt svakere sendestyrke (effekttetthet) enn mobiler, og at de ikke sender kontinuerlig. Men vi er også klar over at de sender til alle tider på døgnet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter WiFi, mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM (Se vedlagt dokumentasjon). Av samme grunn, samt det potensielt privatlivskrenkende overvåkningsaspekt ved teknologien, vil vi heller ikke akseptere installasjon av noen annen form for «alternativ smartmåler».

Vi viser også til at det foreligger sterke oppfordringer både fra Europaparlamentet, fra forskere verden over, og fra tallrike medisinske konferanser om snarest å få satt ned statlige grenseverdier for mikrobølget stråling vesentlig av hensyn til almen helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Vi er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølget stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker» (Se vedlagt dokumentasjon).

Følgende sak i tillegg, er så alvorlig at den alene er grunn nok til å totalt avvise «smartmålere»: https://einarflydal.com/2017/05/19/smartmalere-pavirker-hjerterytmen

/Hvor lenge lever folk hvis bomiljø og øvrige samfunnsdeltakelse påfører en slike regelmessige hjerterytmeforstyrrelser flere ganger i timen (kanskje hvert minutt eller sekund), 24 timer i døgnet, alle dager i uka og året rundt?

Vi er fullt klar over at Statens strålevern, helsesektorens faginstans, utrolig nok hevder; “at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra «smartmålere» er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig.” Men vi er også kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensiale, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing/ikke-ioniserende stråling ikke fanges opp – altså basert på foreldet og utilstrekkelig forskning. Vi er også kjent med at de «forskningsgjennomgangene» som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk internasjonal faglig kritikk. (Se vedlagt dokumentasjon)

Kort om gruppesøksmål:
På en pressekonferanse den 16. mai inviterte en gruppe franske advokater, medisinere og interesseorganisasjoner til gruppesøksmål mot den franske stat på grunn av helsevirkninger, krenkelse av privatlivet, og feilaktig avregningsmetode. En dom har alt pålagt fjerning av en «smart» vannmåler i Grenoble på grunn av helsemessige skadevirkninger. https://einarflydal.com/2017/05/30/smartmalere-gruppesoksmal-forberedes-i-frankrike/

Jeg forbeholder meg retten – eventuelt sammen med andre som rammes – til å kreve erstatning for påførte helseskader eller unødig helserisiko. Dette gjelder også plager eller skader som kan knyttes til «smartmålere» installert i nærheten av vår bolig, og for de konsentratorer («samleantenner» og antenner i nettleverandørens koblingsbokser) som nettleverandøren får satt opp.

Kort om helseforsikring:
Flere store internasjonale forsikringsselskaper, bl.a. Lloyds of London, Swiss Re, AUVA Austrian Insurance Co.’s, CSS Insurance og Telstra, vil ikke lenger forsikre mot skader fra elektromagnetisk stråling, selv når strålingen er under grenseverdiene. Disse forsikringsselskapenes risikovurderinger finner dere her: https://www.e-stress.dk/forsikringsselskaber

Kort om brannfare ved smartmålere:
I Canada ble det i 2014 meldt at 105000 smartmålere skulle tas ned etter flere eksplosjoner og myndighetene konkluderte med at det utgjorde en så stor fare for borgerne at det ikke lenger var forsvarlig å bruke dem.

Kort om  HAFSLUND NETT A.S S s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar:
Vi benytter anledningen til å påpeke  HAFSLUND NETT s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar, noe vi ikke kan se at selskapet har overholdt i relasjon til utsendt markedsføring av «smartmålere» og installasjon av disse hos selskapets kunder. Det er betenkelig å se at  HAFSLUND NETTS i markedsføringen ikke nevner et eneste ord om – for bransjen formodentlig velkjente – potensielle helserisikoer, helsereaksjoner og om teknologiens potensiale for privatlivskrenkende overvåkning, ei heller informerer kundene om disses faktiske lovlige mulighet til å takke NEI til slik installasjon. Hafslund Nett – ikke tilfredstillende der heller, men et gryende positivt eksempel til etterfølgelse: https://einarflydal.com/2017/05/04/hafslundnett-gir-na-langt-bedre-informasjon-om-smartmalere-helsereaksjoner-og-fritak/

OPPSUMMERING:
Alle disse usikre momentene rundt smartmålere som i høy grad påvirker menneskets privatliv, helse og sikkerhet medfører at vi ikke ønsker den nye installasjonen i  Haldenveien 1340, 1875 OTTEID .

I tillegg: http://www.nesoddposten.no/ams-strommaler-du-har-lov-til-a-takke-nei/

Vennligst bekreft datert mottak av dette brev og registrer i  HAFSLUND NETTS s egne systemer at Kundenr: 4698200  Målernr: 9036582  skal beholde eksisterende strømmåler.

Eventuelt avslag vil bli anket til NVE med kopi til Fylkeslegen.

Med vennlig hilsen
   May-Harriet Seppola.

 

Vedlegg til brevet:
Skrivet fra NVE: https://goo.gl/6WPHKz
EUROPAEM EMF Guidelines (Dansk versjon): https://goo.gl/75vGh2
Kunnskapsstatus-notat: https://goo.gl/Jhm85Y
Oppsummering fra Einar Flydal: https://goo.gl/cPovoD

Kopi til: Olje og Energidepartementet, NVE, Statens Strålevern

 

 

 

 

Annonser
Publisert Kategorier HELSE, UkategorisertStikkord , , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

2 kommentarer om “FORNYET SØKNAD OM FRITAK FRA SMARTMÅLERE.

 1. 7Xx7duUS

  Svar fra Hafslund nett A.S-Hei!

  Som nettselskap er vi pliktige til å operere innenfor de lover og forskrifter som offentlige myndigheter har fastsatt.

  De nye automatiske strømmålerne og tilhørende kommunikasjonsutstyr tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier

  Vi har valg å bruke radioteknologi og målerne vil sende avlesninger via radiosignal i frekvensområdet 868-875,6 MHz til en sentral innsamlingsenhet plassert i en av våre nettstasjoner (transformator) og videre derfra til oss på mobiltelefonnettet.

  På offentlige områder og i husstander i Norge er den høyeste tillatte grense for slik kommunikasjon satt til 4,5 W/m2, jmf. dagens mobile nettverks frekvens på 900 MHz. Når en automatisk strømmåler sender avlesninger til oss skjer det med en sende-effekt på maksimalt 0,5 W noe som på 1 meters avstand utgjør en effekt-tetthet på 0,04 W/m2. Dette utgjør under 1 % av høyeste tillatte nivå. Når avstanden mellom målerne er kort vil sende-effekten reduseres ned til 0,025 W som på 1 meters avstand utgjør en effekt-tetthet på 0,002 W/m2. dette utgjør under 0,05 % av høyeste tillatte nivå. Sende-effekten avtar kvadratisk med avstanden slik at verdien målt 3 meter fra måleren er mindre enn henholdsvis 0,1 og 0,005 % av høyeste tillatte nivå.

  Videre vil måleren sende data til oss i svært korte sekvenser, til sammen maksimalt 1,5 minutter hver time, men som oftest mye mindre enn det. Sammenlignet med en mobiltelefon er sende-effekten fra en AMS måler 1 meter fra måleren kun 1/10.000 del i forhold til en mobiltelefon holdt opp mot øret. Målt i 50Hz området avgir den nye måleren samme lave stråling (magnetfelt) som den gamle måleren.

  El-sensitive kan søke om fritak, og alle søknader vil bli behandlet individuelt. Husk at legeerklæring må legges ved søknaden som skal sendes Hafslund Nett.
  kundeservice@hafslundnett.no

  Hafslund Nett
  Postboks 990 Skøyen
  0247 Oslo

  Ha en fin dag!

  Med vennlig hilsen
  Hafslund Nett AS

  Tomas
  kunderådgiver

  Svar
 2. 7Xx7duUS

  Svar fra en AP -politiker -Hei

  Jeg er usikker på hvorfor du sender dette til meg, da jeg ikke jobber i noen av nettselskapene.

  Leste gjennom det du har klippet og limt, og lurer på hvor det står at innlagt strøm er påbudt? For hvis din nettleverandør bruker smartmålere, kan du vel takke nei til å legge inn strøm?

  Finnes jo mange bra alternativ rundt lavspenning etc, men dette vet du sikkert mer om enn meg.

  Men som sagt, frem til dette blir løftet som en politisk sak, ser jeg ikke hvorfor jeg skal ha denne informasjonen.

  MVH

  Simen Gunneng

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.