KLAGE PÅ HAFSLUND NETT A.S FOR AVTALEBRUDD OG BRUDD PÅ LOV OM MARKEDSFØRING .

DSC00953.JPG

 • 2.God markedsføringsskikk mv.

Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Ved vurderingen legges det vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler.

 

 • 3.Presentasjon og dokumentasjon av markedsføring

Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring.

Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.

 

 • 8.Villedende utelatelser

En handelspraksis er villedende dersom den, i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering, utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte. Ved vurderingen av om opplysninger er utelatt, skal tas i betraktning plass- eller tidsmessige begrensninger ved mediet som brukes til å formidle handelspraksisen, og eventuelle tiltak fra den næringsdrivende for å gjøre opplysningene tilgjengelige for forbrukerne på annen måte.

Praksisen anses likevel bare som villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha “truffet”:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2

 

Brudd på markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven kan gi tvangsmulkt, høye overtredelsesgebyrer eller erstatningsdommer og kan føre til at den ulovlige virksomheten må opphøre. Ulovlige produkter kan i enkelte tilfeller kreves inndratt og  “destruert”:https://ndla.no/nb/node/108435?fag=52293

 

16 des 2016 søkte jeg fritak på følgende grunnlag”:

Om forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart,

b om installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Norges vassdrags og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å

installere AMS i særlige “tilfeller”:http://www4.nve.no/PageFiles/808/Forskrift%2011.%20mars%201999%20nr.%20301.%20Kapittel%204%20Avansert%20m%C3%A5le%20og%20-styresystem.pdf

Svar fra Hafslund nett”:

 

Med bakgrunn i deres søknad datert 30.12.2016 ber vi om at det oversendes en legeerklæring før vi kan ta endelig stilling til fritak fra installasjon av automatisk strømmåler.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Hafslund Nett AS

 

25 sept, 2017 skrev jeg følgende ”:

 

Jeg avviser tilbudet om installasjon av AMS smartmåler I mitt hjem fordi:

I forskriften om smartmålere (AMS-forskriften, som forøvrig kun regulerer nettselskapenes plikter, og IKKE privatpersoner/boligeieres plikter) Kapittel 4. § 4-1 står det følgende:

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:
a) forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart
b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker

I mitt tilfelle er både punkt a) og punkt b) oppfylt, og nedenfor til fulle dokumentert. Dette innebærer at det IKKE foreligger noe grunnlag for  HAFSLUND A/S  til å forsøke å få smartmåler installert i eller i nærheten av mitt ”hjem”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/09/25/fornyet-soknad-om-fritak-fra-smartmalere/

 

Nyrr svar fra Hafslund nett”

 

El-sensitive kan søke om fritak, og alle søknader vil bli behandlet

individuelt. Husk at legeerklæring må legges ved søknaden som skal sendes Hafslund Nett.

kundeservice@hafslundnett.no

Hafslund Nett

Postboks 990 Skøyen

0247 Oslo

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Hafslund Nett AS

Tomas

kunderådgiver

 

Ettersom jeg ikke har hatt fastlege siden jeg flyttet til Marker kommune , måtte jeg forst ordne dette og har fått fastlege , men ennå ikke mottatt noen time , har jeg ikke hatt mulighet for å sende legeattest.

Imellomtiden har Helsedepartementet forbudt fastlegene å skrive ut attest .

 

Sitat “:

 

Bevisene tårner seg opp: trådløsbransjen og kyniske «forskningssvindlere» har bevisst og planmessig ført myndigheter og opinion bak lyset. De har manipulert forskningsresultater, underslått fakta – og til og med kjøpt seg posisjoner i den offentlige forvaltningen. Grenseverdier og forskrifter, som skulle sikre folkehelsen, er blitt uthult for å få godt armslag for forretningsvirksomheten – til skade for folkehelsen.

Bransjens og myndighetenes påstand om at eksponering for elektromagnetiske felt og radiostråling svakere enn grenseverdiene ikke kan være helseskadelig, er basert på juks og bedrag. På feilrapporteringer. På svindelaktig utforming av forskningsprosjekter i den hensikt å ikke finne skadevirkninger. På grenseverdier utformet slik at de skal gi inntrykk av å være sikre, samtidig som de ikke måler det som trengs. I stedet er grenseverdiene gjort ekstremt romslige, slik at de ikke beskytter mot reelle, særdeles godt påviste akutte og langsiktige virkninger fra dagens teknologier. Som strategi har bransjen finansiert forskere som ikke gjør funn: så lenge forskerne krangler, unngår bransjen strengere  ”krav”:https://wordpress.com/read/feeds/33094310/posts/1831595530

 

 

 

 

Likevel mottar jeg følgende brev fra Hafslund”:

 

05.05.2018 KOMMER VI MED DIN NYE AUTOMATISKE STRØMÅLER.

 

Vi skal bytte strømmåler 9036582 his deg i Haldenveien 1340, 1875 Otteid mellom kl. 15.00-18.00, og da må det vœre en myndig person hjemme hos deg .

Selve målerbyttet tar 20 minutter.

Strømmen vil vœre borte under montering.

Du må bekrefte tidspunktet innen en uke .

Når du bekrefter og er tilstede på avtalt tidspunkt, blir du med i trekningen av to elbiler .

 

Praktisk informasjon.

Hafslund nett har inngått samarbeide med Eltel A.S som utforer selve målerbyttet hos oss.

Montøren som kommer hjem til deg , har id-kort, som viser at vedkommende jobber på oppdrag    fra Hafslund nett.

Husk å  sørge for at måleren er lett tilgjengelig for vår montor .

 

Med vennlig hilsen

Hafslund nett A.S 

 

Kristin Lian 

Adm.direktør 

 

 

 

May-Harriet Seppola

Haldenveien 1340

1874 Otteid .

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser
Publisert Kategorier HELSE, VideoStikkord , , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

2 kommentarer om “KLAGE PÅ HAFSLUND NETT A.S FOR AVTALEBRUDD OG BRUDD PÅ LOV OM MARKEDSFØRING .

 1. 7Xx7duUS

  Svar på henvendelse vedr. Hafslund Nett AS sin opptreden ved installering av smartmålere - såkalte AMS strømmålere

  Forbrukertilsynet verner forbrukernes interesser gjennom å forebygge og stanse ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og annen praksis som er i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder angrerettloven, finansavtaleloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se våre nettsider - https://www.forbrukertilsynet.no/

  Det vises til deres henvendelse av 22. april d.å. til Forbrukertilsynet v/Aline Schøn Papetti, relatert til ovennevnte forhold.

  Forholdene som tas opp reiser etter vårt syn ikke spørsmål som er regulert i markedsføringslovens regler om beskyttelse av forbrukerinteresser eller øvrig lovgivning som Forbrukertilsynet fører tilsyn med. Vi kan derfor ikke behandle saken.

  På generelt grunnlag kan vi bl.a. opplyse om følgende forhold:

  - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 07.12.2016 orientert om muligheten for å få midlertidig dispensasjon fra kravet om installasjon av AMS-måler, jf. denne linken til dette brevet, http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700506/1969499

  - NVE har videre på sine nettsider orientert om bl.a. «nøyaktigheten», strålingen og personvernet relatert til de nye smarte strømmålerne, jf. denne linken til NVE sine forbrukersider om dette forholdet, https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/ (Det er på denne nettsiden inntatt linker til bl.a. Justervesenet og Statens strålevern.), jf. også denne linken til NVE sin informasjon om AMS, https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/sluttbrukermarkedet/ams/

  Dersom dere ønsker å forfølge det angjeldende forholdet vil vi anbefale at dere klager Hafslund Nett AS sin opptreden inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf. denne linken til NVE sin informasjon om hvordan en kan klage på nettselskap, https://www.nve.no/stromkunde/klage-pa-nettselskap/

  Selv om Forbrukertilsynet ikke er rett klageinstans i denne saken takker vi for deres henvendelse.

  Dette til orientering.

  Med vennlig hilsen
  For Forbrukertilsynet

  Jan Berg
  seniorrådgiver
  Tlf.: 454 90 074
  http://www.forbrukertilsynet.no

  Svar
 2. 7Xx7duUS

  Svar fra Hafslund nett .
  Hei, og takk for din henvendelse.

  Måle- og avregningsforskriften § 4-1 åpner for at kravet om installasjonen av AMS kan fravikes når kunden kan dokumentere helseplager som påstås skyldes stråling fra måleren. Selv om forskriften § 4-1 ikke har ikrafttredelse før fra 2019 har NVE i sin forvaltningspraksis lagt til grunn at nettselskapene kan og bør se hen til denne unntaksbestemmelsen allerede i installasjonsfasen frem til 2019. En slik praktisering vil også være til gunst både for nettselskap og kunder, for i motsatt fall ville ingen kunder bli gitt dispensasjon fra kravet om installasjon av AMS-måler før etter 2018.

  Bare personer som kan legge frem attest fra lege eller andre med samme myndighet kan kreve fritak for AMS. Fritaket gjelder kun egen bolig, hytte eller leilighet. Personer som innvilges fritak vil få installert en AMS-måler der kommunikasjonsmodulen er fjernet eller deaktivert. Kunden kan ikke kreve å få beholde eksisterende måler.

  Hvis du ønsker å klage på dette vil vi be deg om å rette klagen til NVE.

  Hvis du har fått tidspunkt for målerbytte, men venter på time hos legen, kan du kontakte Hafslund Nett målerbytte for å utsette dette.

  Ha en fin dag!

  Med vennlig hilsen
  Hafslund Nett AS

  Malin Kjølseth
  kunderådgiver

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.