DSC01094

Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.

Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.
O’Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O’Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.
Fordi O’Shea har gjort sine «hjemmelekser» særs grundig på dette punktet, er informasjonen nedenfor så viktig. Hans bok er dedikert «to the children of the future», og av hensyn til fremtidens barn er det nå på høy tid at sannheten om vaksinasjon blir grundig belyst.
Media er på ingen måte nøytrale i vaksinespørsmålet. Det var vært intim samrøre mellom media og  legemiddelindustrien i omtrent hundre år nå. Hva de fleste mener om et emne («conventional wisdom»), er ofte det som noen har betalt for at vi skal tro er sant. PR-industrien er legemiddelindustriens leiesoldater i informasjonssamfunnet. Den bidrar til å forme oppfatninger samtidig som den selv forblir usynlig.
Det skjer en omfattende bruk av «godord» («spin») for å forme foreldres holdninger til vaksiner.
Eksempler på dette er: «sikkerhet», «immunitet», «immunisering», «barn», «helse», «ansvarlighet»

.
USA har verdens mest omfattende vaksineringsprogram, godt pakket inn i trygghetsskapende rosenrød propaganda ved navn «The Well Baby Program».

Negative ord unngås konsekvent, f.eks. «eksperiment», «risiko», «vaksineskader» og «senskader av vaksiner».
Hippokrates’ hovedprinsipp: «Først av alt – gjør ingen skade» er helt forlatt når det gjelder vaksiner.

Pengemotivet som drivkraft for vaksineindustrien 
Legemiddelindustrien; «Big Pharma» handler om gigantiske beløp og enorm profitt.
Samlet årlig overskudd i verdens 10 største legemiddelfirmaer utgjør mer enn samlet overskudd hos de 490 øvrige firmaene på magasinet Fortunes’ liste over verdens 500 største selskaper.
Vaksinemarkedet i USA har økt fra 3 mrd. USD årlig i 1994 til 8 mrd. USD årlig i 2005.

Vaksineområdet har en mye større vekst enn de stagnerende markedene for legemidler.
Utgifter til vaksinering pr. barn har økt til det hundredobbelte, fra 10 USD i 1975 til over 1000 USD:
1975: $ 10/barn
2001:   $ 385/barn
2004:   $ 606/barn
2008:   $ 1225/barn
Hver dag utføres 43 millioner vaksineinjeksjoner verden over. Vaksineprogrammene er tett vevet sammen med barnelegebransjen, og det handler om svært store beløp når en vaksine blir innlemmet i et vaksineprogram.
I USA er det et økende antall foreldre som velger ikke å vaksinere sine barn. Dette er barn som praktisk talt uten unntak er og blir friskere enn vaksinerte barn, forteller O’Shea.
Dette er en betydelig trussel mot legemiddelindustriens inntektsgrunnlag. I USA mottar hver delstat en bonus fra staten på $ 100 for hvert fullt vaksinerte barn. Legen fungerer som en agent for myndighetene.
Litt om immunisering og vaksiner; fakta og fordommer
Det er store positive helseeffekter ved at barn gjennomlever barnesykdommer. Ikke minst bidrar meslinger til å bygge opp barnets immunforsvar. Dette er reell immunisering.
Vaksinering er å putte menneskelagde substanser inn i barn gjennom en sprøyte. «Har du latt ditt barn immunisere?» (brukt om vaksinasjon), er språklig manipulasjon («spin») som bidrar til å forvrenge og tilsløre medisinske sammenhenger.
O’Sheas budskap handler om at en sprøyte kan ikke gi immunisering. Vaksinenes «vitenskap» mangler fundament. Vaksinens logikk går ut på å injisere usunne substanser inn i en sunn person for at personen skal holde seg sunn.

Det er også viktig å være bevisst at barn er organismer i utvikling, og ikke voksne/utvokste mennesker.
Vaksiner har ingen som helst helbredende virkning. Det lar seg ikke gjøre å styrke kroppens vitalitet ved å injisere ulike former for gift inn i kroppen. Immunforsvaret kan bare utvikle sitt fulle potensiale om det forblir urørt. Vaksiner fungerer immunundertrykkende.
Tilbakeblikk på fremveksten av vaksineindustri og vaksinepropaganda
Tidligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O’Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.
En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18-“åring”:http://fritthelsevalg.no/artikler/
Det startet med en «vaksine» mot kopper 
Edward Jenner levde i Storbritannia på 1700-tallet. Han titulerte seg med «dr. med» etter å ha kjøpt et legediplom for 15 pund. Jenner fikk en idé om at innhold fra dyresykdommen «kukopper» (cowpox) ville bidra til å motvirke menneskesykdommen kopper. Slik oppstod cowpox-orthopox vaccinia.
Denne praksisen var basert på en teori som til dags dato ikke har blitt bevist, og manglet metodisk vitenskapelig grunnlag. I den første vaksinen ble cowpox benyttet for å fremstille en vaksine mot kopper. Dette var direkte feilaktig. Det mest oppsiktsvekkende er at denne feilen aldri er blitt rettet opp! Fremdeles inneholder koppervaksinen feil virkevirus.
En informativ nettside om vaksiner med mye historisk informasjon er www.whale.to. Her er det også redegjort i detalj for den manglende vitenskapeligheten som ligger bak bruken av vaksiner i dag.
Allerede i 1898 ble det slått fast av den epidemiske statistikeren Alfred Russel Wallace at vaksiner ikke virker. I de første hundre årene med koppervaksine ble det benyttet infisert stoff fra hesters hover som virkestoff i koppevaksinen. (Da som nå var det vanskelig for mottagerne å kontrollere hva vaksinene faktisk inneholdt) Slik oppsto tradisjonen med å injisere stoffer fra døde organismer inn i friske mennesker.
Moderne vaksinering går ut på at patogener dyrket i genetisk materiale av både menneskelig og dyrisk opprinnelse blir injisert direkte inn i det fremvoksende immunsystemet hos våre barn.
Pasteur vs. Béchamps: Bakterieteorien om sykdom
På slutten av 1800-tallet var de to fremste mikrobiologene i verden franske; Louis Pasteur og Antoine Béchamps.
Pasteur fremsatte bakterieteorien om sykdom, som går ut på at bakteriers inntrengen i kroppen forårsaker sykdom, og at bakteriene derfor må drepes av medisin. Dette har vist seg å være gyldig i ett tilfelle, og det var da Alexander Fleming oppdaget pennicillinen.
Béchamps lanserte en annerledes teori om sykdom og bakterier: Han hevdet at bakterier ikke forårsaker sykdom, mao. at bakterier og vaksiner
hverken kan forebygge eller behandle sykdommer. Russeren Rudolf Virchow hevdet at bakterier foretrekker sykt vev. Med andre ord fungerer
bakterier som «renholdsarbeidere» og ikke som «angripende fiender». Bakterieteorien og vaksiner dukket opp omtrent på samme tid.
Béchamps uttalte bl.a. at: «De mest alvorlige forstyrrelser kan bli fremprovosert av at levende organismer injiseres inn i blodet – inn i et medium hvor de overhodet ikke hører hjemme».
På sitt dødsleie innrømmet Pasteur at han hadde tatt feil og at Béchamps hadde rett med ordene: «Le terrain c’est tout – le germe c’est rien»: «Miljøet (i cellene) betyr alt – bakteriene betyr ingenting»
Forøvrig var Pasteur, som har gitt navn til pasteuriseringen, kjemiker og ikke fysiolog. Et viktig problem knyttet til pasteurisering av mat og drikke (f.eks. melk) er at pasteuriseringen ødelegger og fjerner enzymene i maten slik at den ikke kan fordøyes naturlig. Ufordøyelig mat skaper ubalanser i blodet og et dårlig «milieu interieur – indre miljø i cellene», hvor bakterier trives.
Hva er immunitet ?
Immunitet dreier seg om vitaliteten og motstandskraften i ens celler og kroppssystem. Dette avgjøres i stor grad av livsstil og tilgang på vitaminer, mineraler og enzymer. Vaksinasjon handler ikke om immunisering, men om kunstig fremprovosering av midlertidige responser på menneskeskapte substanser.
Jo mer naturlige stimuli (inkl. virus og bakterier) menneskekroppen blir utsatt for i beskjedent omfang, jo bedre er det, ettersom moderat immunstimulering bidrar til å opprettholde gode immunsystemer. For mer om dette, se. “f.eks”:http://www.naturalhouse.com/
Hva inneholder vaksiner ?
Vaksiner inneholder bl.a.:
– kvikksølv
– formaldehyd (konserveringsmiddel for lik, kreftfremkallende)
– aluminium (forårsaker alzheimer og ubalanser i nervesystemet)
– fortynnede organismer (attenuated organisms)
– toxoider (avfallsstoffer fra fortynnede organismer)
– etylenglykol (frostvæske)
Det organiske innholdet som inngår i vaksiner trenger et «vekst-medium» (culture media), ettersom organisk innhold trenger noe å vokse på.
Som culture medium benyttes bl.a.:
– lungeceller fra aborterte menneskefostre
– nyrer fra grønne afrikanske aper
– infiserte dyreceller (syke celler er ikke sunne)
– infisert menneskeblod
– infisert menneskelig cellevev
– difterikulturer (foreløpig siste påfunn)
Innholdet i MMR-vaksinen (trippelvaksine mot  (measles-mumps-rubella, dvs. meslinger, kusma og røde hunder) er det samme i alle land den gis:
fortynnede organismer
– toxoider
– etylenglykol
– formaldehyd
– aluminium
De fortynnede organismene og patogenene er så svake at i 99,9% av tilfellene vil det ikke være nok til å aktivere kroppens immunforsvar. Dette muliggjør at patogenene fra vaksinen kan trenge mye dypere inn i kroppen enn det naturen ellers ville tillate.
Å blande menneskeblod og dyreblod har i århundrer vært ansett som et kulturelt tabu; «slikt gjør man ikke».
Naturlig immunitet oppnås gjennom:
Ingen injeksjoner
Må få sykdommen først
Varer hele livet
Den eneste ekte immunitet
Å gjennomleve barnesykdommen meslinger er et godt eksempel på naturlig immunitet. Å få meslinger som barn innebærer at man blir immun mot sykdommen resten av livet. Samtidig bidrar kroppens gjennomleving av meslinger til at immunforsvaret utvikles og styrkes.
Kunstig/falsk immunitet:
eksperimentell
midlertidig
oppfølgingsvaksiner er nødvendig
virkestoffet i vaksinen er ofte feil i forhold til hvordan den faktiske sykdommen blir (f.eks. influensavaksiner)
MMR-vaksinen og meslinger
MMR-vaksinen har ført til at det har dukket opp en atypisk form for voksen-meslinger som ikke fantes før MMR. Dette er menneskeskapte «Frankensteins meslinger» som kan være svært alvorlig og føre til komplikasjoner og død.
«Den gode grunnen» for at det gis vaksine mot meslinger er at 1 av 100.000 barn kan få «hjerne-feber» (brain fever) som en følge av sykdommen. Dette er en salgsteknikk som har gått rett hjem. «Immuniteten» mot meslinger som følger av MMR vaksinen er kunstig/falsk.
En artikkel om vaksinering mot meslinger som tidligere er blitt publisert på norsk ligger “på”:http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=470&type=2
Dagens vaksineprogrammer
MMR-vaksinen ble lansert i 1978.
Hvor mange injeksjoner gis til hvert barn innen vaksineprogrammene?
I USA er tallene nå:
I løpet av første 18 måneder: 36 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt spedbarn
I løpet av første 18 år: 68 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt individ
Eksempler på «programmert vaksinering» (i USA):
Inntil 3 måneder gis DPT-vaksine, polio-vaksine og Hepatitt B-vaksine.
Ved 15 måneder gis MMR-vaksinen
Mellom 0 og 25 år gis hepatitt B-vaksinen 3 ganger.
Mellom 6 mnd. og 18 år gis influensavaksine 1 gang pr. år.
Verdens mest vaksinerte barn befinner seg i USA. Samtidig er det et faktum at amerikanske barn aldri har vært mer sykelige enn nå; «sicker-fatter-dumber» som amerikanske O’Shea uttrykker det.

Det norske vaksineprogrammet
3 mnd             Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
5 mnd             Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
12 mnd           Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
15 mnd           Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
2.klasse         Difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) (fra og med årskullet f. 1998)
6.klasse         Difteri, stivkrampe (DT) (til og med årskullet født 1997)
7.klasse         Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
9.klasse         Tuberkulose (BCG)
10.klasse        Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet f. 1998)
0-18 år          Hepatitt B-vaksine for barn i definerte risikogrupper
Se også den fargerike og tillitvekkende brosjyren på Folkehelseinstituttets :nerrsider”:http://www.fhi.no/dav/853170413a.pdf
Forøvrig har norske myndigheter nylig besluttet at BCG-vaksinen skal fjernes fra det allmenne “vaksineprogrammet”:http://www.fhi.no/dav/4fb4c3f4c6.pdf

Virkninger som ikke er studert eller analysert
Kan vaksiner bidra til overbelastning av immunforsvaret?
I «polyvalente» vaksiner er ulike kombinasjoner av substanser blandet sammen i felles vaksineinnhold. MMR-vaksinen er et eksempel på dette, 3 virus mikset i samme serum.

I Norge gis polyvalente vaksiner med ingredienser for opptil 5 ulike vaksiner som er mikset sammen til én injeksjon. Effektene av dette er ikke blitt undersøkt.
DPT-vaksinen er også polyvalent, og inneholder 3 ulike bakterie-patogener. I Norge gis 4-komponent og 5-komponent vaksiner, jfr. oversikten og brosjyren (med nettadresse) over. Polyvalente vaksiner har uforutsigbare effekter som aldri er blitt undersøkt.
Ingen vaksiner har gjennomgått en studie for å kartlegge langtids sikkerhet.
Det er aldri blitt bevist at MMR-vaksinen er sikker.
Ingen vaksiner er blitt testet for karsinogenitet (om de kan være kreftfremkallende).
Økt sykelighet har inntruffet parallelt med økt vaksinering.
Det skjer nå en eksplosjonsartet vekst i forekomsten av ulike sykdommer og svekkelser, bl.a.:
forstyrrelser i nervesystemet
– allergier
– autisme
– astma
Det er også en sterk økning i forekomsten av autoimmune sykdommer som:
– Lupus
– MS
– Leukemi
– Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)
– Kreft
Kvikksølv i vaksiner
Vaksiner inneholder kvikksølv. Før inneholdt de fleste vaksiner kvikksølv. Selv om mange vaksiner nå er kvikksølvfrie benyttes fremdeles kvikksølvholdige vaksiner. Kvikksølvet som benyttes i vaksiner er organisk kvikksølv kalt thimerosal (Folkehelseinstituttet, www.fhi.no, som er ansvarlig for innholdet i vaksiner som gis til norske barn, benytter begrepet tiomersal/thiomersal om kvikksølv i vaksiner som gis i Norge).

Injeksjon av kvikksølv rett i blodet via vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov
Den naturlige formen for kvikksølv er uorganisk kvikksølv (brukt bl.a. i termometre).

Organisk kvikksølv er den mest giftige formen for kvikksølv. Organisk kvikksølv, som benyttes som vaksinekvikksølv i form av thimerosal/tiomersal, er eksponensielt mer giftig enn uorganisk kvikksølv, fordi det veldig lett binder seg til menneskelig vev, bl.a. i hjerne og lever.
Det finnes ett unntak fra det norske totalforbudet mot kvikksølv som trådte i kraft 1. januar 2008, som bl.a. forbød kvikksølv i tennene (amalgam) av miljøhensyn:
Kvikksølv i vaksiner – som gis til både barn og voksne – er ennå tillatt i Norge, pga. en unntaksbestemmelse for vaksine-kvikksølv som ble lagt inn i kvikksølv-forbudsforskriften via miljøvernminister Erik Solheim før kvikksølvforbudet trådte i kraft.
Ifølge forskriften er dette fortsatt tillatt på ubestemt “rid”:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_2#%C2%A72-6
konserveringsmiddel for innholdet i vaksiner. Men O’Shea poengterte at i og med at kvikksølv er et giftstoff, vil det ikke fungere for å konservere etter hensikten. Et hensiktsmessig konserveringsmiddel kan ikke være et giftstoff. En effekt av å få kvikksølv inn i kroppen er at det bidrar til å åpne blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier) som bidrar til å sørge for at de fleste stoffer holdes utenfor hjernen. Denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst.
Andre effekter av å få kvikksølv i kroppen er at myelindannelsen forstyrres. Nerveceller er spesielt følsomme for kvikksølv og kvikksølvmolekyler, og har en tendens til å bli værende («locked in») i nerveceller. Se forklaring senere i artikkelen.
Vaksiner som ennå inneholder kvikksølv (thimerosal/thiomersal/tiomersal) pr. mars 2008:
DPT- (0,1 mikrogram)
Hepatitt B (1 m-ikrogram)
Hepatitt A (1- mikrogram)
Influensa (25 mikrogram)-
For å finne ut om en vaksine inneholder kvikksølv eller ikke bør man lese den lille skriften med oversikt over den enkelte vaksinens ingredienser som alltid følger med en vaksine. Influensavaksiner som inneholder kvikksølv er bl.a. «Vaxigrip» og «Fluzone». Influensavaksinen «Influvac» skal visstnok ikke inneholde kvikksølv.
Kvikksølv som blir injisert rett inn i blodet er mye farligere enn kvikksølv i mat. Kvikksølv bidrar til Alzheimer. Kvikksølv i hjernen har en akkumulerende effekt.
Autisme-epidemien er forårsaket av vaksiner
«The autism epidemic came out of nowhere»
Autister fødes som helt normale barn. Autisme er ikke en form for mental sykdom eller handicap, autisme har nevrologiske årsaker. Autistiske barn forandres ved omkring 2 års alder etter å ha hatt en normal mental og motorisk utvikling frem til da; «plutselig går lyset».
Mellom 1993 og 2007 har det funnet sted en økning i forekomst av autisme i USA på 1700 %!
Se nyhetsoppslag fra “MSNBC”:http://www.brasschecktv.com/videos/vaccines-1/vaccines-and-autism.html
Antall autister pr barn:
1978: 1/10000
2000:  1/150
2008:  1/67
Det opereres med «EPA sikkerhetsstandarder» for max kvikksølvtilførsel til barn. Den grelle logiske kortslutningen» som ligger bak disse nivåene er at sikkerhetsstandarder for voksne blir anvendt på barn uten å ta hensyn til at barn er organismer i utvikling (nervesystem, immunsystem, tarmsystem osv.) som er veldig følsomme for forgiftninger og andre forstyrrelser.
Nyfødte barn i USA ønskes velkommen til verden ved å få 1 mikrogram kvikksølv fra hepatitt B-vaksinen injisert rett i blodet samme dag som de er født. Dette er barnas første nærkontakt med «The Well Baby Program».
Autisme har to årsaker ifølge O’Shea:
– kvikksølv i vaksiner
– MMR-vaksinen (inneholder ikke kvikksølv)
Autisme kan bli fremkalt av kvikksølvforgiftning bl.a. fordi kvikksølv endrer neuroner i vekst, bl.a. i tarm, øyne, hjerne, tale, muskelkontroll og immunsystem.
I hårprøver fra små barn vil hår fra normale barn inneholde 3,63 deler kvikksølv, mens hår fra autistiske barn vil inneholde bare 0,7 deler kvikksølv – da autister mangler evnen til å utskille kvikksølv fra kroppen.

Stadig flere forskere konkluderer med at autisme forårsakes av kvikksølv fra vaksiner
Den amerikanske kongressrepresentanten Dan Burton, som var formann for Kongressens undersøkelse om «The coverup of vaccines & autism» («dekkoperasjonen for å skjule sammenhengen mellom vaksiner og autisme») opplevde at hans barnebarn ble autist etter å ha fått 7 kvikksølvholdige vaksiner i løpet av én “dag”:http://www.house.gov/burton/Issues/autism/support_of_combating_autism_act.htm
Kvikksølv ødelegger neuronenes utvikling, og fremprovoserer skader på nervesystemet hos fostre, småbarn og barn. Kvikksølvet hindrer dannelsen av myelin, som er en fettsubstans som isolerer nervebanene fra hverandre. Myelin dannes etter fødselen, i de tidlige leveårene. Dette kan sammenlignes med plast som isolerer ledninger som leder elektrisitet. I tilfeller hvor metalltrådene fra ledninger med manglende/ødelagt beskyttelse kommer i kontakt med hverandre, vil det skapes forstyrrelser i hele systemet.
Tilstedeværelsen av aluminium og kvikksølv i organismen hemmer/ødelegger myelin-isoleringen mellom de ulike nervebanene, noe som muliggjør utidig «krysskontakt» («random crosstalk») mellom uisolerte nevroner/nervebaner som ikke må komme i kontakt med hverandre.
Avgiftning av vaksinerte – «detox»
O’Shea har utviklet en metabolsk kur som kalles «The New West Diet». Informasjon om dette finnes på hans “nettsted”:http://www.thedoctorwithin.com/
Det finnes ulike avgiftningsmetoder («detox») for å få mest mulig av kvikksølvet og andre giftstoffer fra vaksiner ut av kroppen, bl.a.:
DMSA taurine
alphalipoic acid
EDTA
oral chelators
hyperbaric therapy
Det finnes holistiske detox-programmer for behandling av autistiske “barn”:http://www.autismindex.com/General_Autism_Info/Possible_Causes/vaccine/vaccines.html
Trippelvaksinen MMR forårsaker autisme
Trippelvaksinen MMR (som gis mot Measles-Mumps-Rubella, meslinger-kusma-røde hunder, dvs. for å unngå kjente barnesykdommer) forårsaker autisme, selv om den ikke inneholder kvikksølv.

Trippelvaksinen MMR gis til norske barn, bl.a. ved alder 15 måneder.
Dette er bl.a. konstatert av forskeren Andrew Wakefield. Det er mesling-elementet i MMR-vaksinen som bidrar til autisme. Wakefield har konstatert at autister har problemer i tarmen i form av forstoppelseslignende symptomer. En nærmere undersøkelse av hva dette innebærer viste at 90% av autister har ileal lymphoid nodular hyperplasia i tarmene; store betente, blødende lymfekjertler. De blødende og betente lymfekjertlene blir av kroppen angrepet som avfallsstoffer. De fleste autister har meslingevirus fra MMR-vaksinen i de betente lymfecellene.

vaksiner-er-gift-1
MMR-vaksinen ble innlemmet i vaksineprogrammene for barn i USA og Storbritannia med 10 års mellomrom (først i USA). Statistiske oversikter over utviklingen i antallet autister viser en eksplosjonsartet økning i antallet autister i de to landene med 10 års mellomrom. Forskeren V. Singh, som har analysert den autisme-skapende effekten av MMR-vaksinen, har påvist at MMR bidrar til å hemme og hindre den normale myeliniseringen av nervebanene (nevronene).
I USA er det etablert en praksis som går ut på at når et barn kommer til legen blir det først sjekket om det «mangler» noen vaksiner (f.eks. fordi barnets foreldre bevisst har unnlatt å vaksinere barnet) i forhold til de gjeldende vaksineprogrammer. I tilfeller hvor det oppdages at et barn ikke har fått noen vaksiner, vil alle de «manglende» vaksinene bli gitt barnet der og da hos legen. Slik «overdose-forgiftning» har ført til autister i en rekke tilfeller, uten at det er blitt vurdert å endre denne tragiske praksisen av den grunn…
Robert F. Kennedy (Robert Kennedy jr.) har skrevet «Deadly immunity». Her er det redegjort for hvordan det i et hemmelig møte ble fremlagt bevis for at kvikksølv er årsaken til autisme-epidemien.

Kennedy er intervjuet på et videoklipp fra “MSNBC”:https://www.youtube.com/watch?v=zrIM2hwrLoc

Influensavaksiner
Vaksineprodusentene gjetter hvilke virusvarianter som vil være aktive i kommende «influensasesong», og setter sammen innholdet i vaksinen deretter. At influensavirus utvikler seg og muterer, også på kort sikt, før den planlagte «influensasesongen» har begynt, ses det i praksis bort ifra.
Influensavaksiner inneholder bl.a. aluminium. Hugh Fudenburg er en av forskerne som har påvist sammenhengen mellom aluminium og Alzheimer. Mange eldre som har fått influensavaksine som inneholder aluminium, har fått Alzheimer. Forøvrig er også kvikksølv en årsak til Alzheimer. At mange eldre er blitt injisert med influensavaksine som inneholder såvel aluminium som kvikksølv, er en viktig forklaring på økningen av Alzheimer i den senere tid, sier O’Shea.
Totalbyrden av mottatte vaksiner og bivirkninger av vaksiner
Vaksiner har 3 typer bivirkninger/skadevirkninger:
Umiddelbar: feber, anaphylaxis, død
Latent organisk: Hjerne, lever, blod
Evolusjonær: Kollektiv genetisk effekt
Totalvirkningen av mange injiserte ingredienser («viral load»): Kvikksølv er bare ett av mange elementer som vaksiner inneholder (jfr. over). Virkningen av akkumulering av mange fremmede stoffer («foreign agents») i kroppen som er brakt inn i kroppen via vaksiner er aldri blitt studert.
Bivirkningsregisteret for vaksiner i USA: VAERS
VAERS er forkortelse for Vaccine Adverse Effect Reporting System. Dette ble etablert i 1991. Før 1991 fantes det ingen føderal ordnet innsamling av rapporter fra vaksineskader.
Hvorfor intet effektivt innrapporteringssystem, mon tro? Selv nå, med et innrapporteringssystem i gang, er underrapportering av bivirkninger til VAERS et stort problem. Maksimalt 10% av vaksineskader antas å bli innrapportert, akkurat som det gjelder med bivirkninger fra annen medisinsk behandling.
Hvorfor har vaksineprodusentene i USA klart å få gjennom en lov som fritar dem fra alt ansvar fra vaksineskader dersom vaksiner er så sikre?

HPV-vaksinen Gardasil
Livmorhalskreft-vaksinen Gardasil er den første vaksinen som påstås å virke mot kreft. Gardasil ble «godkjent» av det amerikanske legemiddelverket FDA i rekordtempo i 2006.
Livmorhalskreft er en kreftform som forekommer relativt sjelden. I Norge får 300 kvinner får livmorhalskreft pr. år i Norge, og 80 dør av det. I USA rammes 13 000 hvert år. 4000 av dem dør, mao. er helbredelsesprosenten relativt høy sammenlignet med andre kreftformer.
Markedsføringen/propagandaen for Gardasil har vært massiv i USA, og er full av «spin language»; manipulativ bruk av godord som bidrar til å kamuflere medisinske årsakssammenhenger som er kritiske for effekten av Gardasil. Et viktig element i markedsføringen har vært å spille på frykten for at ens barn skal bli rammet av kreft, og det skjer i Norge også.
Da statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet ble lagt frem høsten 2007 hadde TV2 en besynderlig reportasje. TV2’s reportere var hjemme hos en kvinne som hadde hatt livmorhalskreft og spurte om hun ønsket at hennes datter på 14 år skulle gå gjennom det samme. Deretter ble daværende helseminister Sylvia Brustad intervjuet og presset på temaet om hvorfor det ikke var lagt inn penger til felles Gardasil-vaksinering i statsbudsjettet. Dette minner om et klassisk eksempel på hvordan legemiddelindustriens «spin doctors» arbeider, ved å benytte media som «nyttige idioter» og budbringere.

:
Det har aldri blitt medisinsk bevist at HPV-viruset faktisk forårsaker livmorhalskreft. Ord som «sterkt knyttet til» (strongly associated with) benyttes som sannheter uten at sammenhengen mellom HPV-virus og livmorhalskreft blir sannhet av den grunn.
Faktum er at det ikke er bevist at HPV-viruset er årsaken til noen sykdom, hverken til kreft i livmoren eller andre sykdommer.
O’Shea omtaler den manglende vitenskapeligheten i grunnlaget for HPV-vaksinen/bløffen slik:
The package they are trying to sell. They don’t have to identify HPV within cancer cells; assuming a hit-and-run mechanism: «virus-like particles have done something and they left».
Litt mer fakta om HPV-vaksinen Gardasil:
Gardasil inneholder- bl.a. genetisk modifisert materiale fra HPV-virus.
Gjennomsnittlig alder for utvikling av livmorhalskreft er 50 år.- Virkeperiode på vaksinen: 5 år. Skal likevel gis til 11-12 år gamle jenter!
Ifølge produsenten Merck har Gardasil hverken blitt testet for om- den er kreftfremkallende eller om den skader fruktbarhet.
Merck»vet ikke»- om Gardasil kan være skadelig for fostre, og anbefaler ikke vaksinering under svangerskap.
Gardasil-produsenten Merck hevder at virkeperioden for vaksinen er 5 år. Hva er hensikten med å injisere Gardasil i 12-årige piker, når virkningen ikke vil vare lenger enn til 17 års alder? Det er ikke logisk at en vaksine gis med virkning for en begrenset periode hvor det ikke foreligger noen risiko.
Pr. mai 2008 var det registrert mer enn 8800 bivirkninger fra- HPV-vaksinen, hvorav et tosifret antall dødsfall (maksimalt 10% av skadene antas å bli identifisert og innrapportert, så et sannsynlig bivirkningstall vil dermed være ca. 88 000)
Ingen vet noe om- langtidsvirkningene av vaksinen, det innrømmer produsenten selv.
Folkehelseinstituttet tilbakeholder informasjon om bivirkningene av Gardasil, se:

Mer informasjon om HPV-vaksinen finnes “på”:http://www.thedoctorwithin.com/
Hepatitt B-vaksine
Hepatitt B er en mild og selvbegrensende sykdom som oppstår blant narkomane som deler sprøyter og hos andre som lever under mangelfulle hygieniske forhold.
Injeksjon av hepatitt B-vaksinen gir 100 ganger større sjanse for å få bivirkninger enn risikoen for å få sykdommen.
Hepatitt B-vaksinen er ikke blitt bevist sikker, og langtidseffektene var ikke klarlagt før den ble tatt inn i vaksineprogrammet. Hepatitt B-vaksinen inneholder fremdeles kvikksølv i form av thimerosal.
Poliovaksine
Polio finnes ikke lenger i naturen. Den største risikoen for å få sykdommen polio ligger i vaksinen. Alle polio-dødsfall i USA etter at sykdommen ble utryddet er blitt forårsaket av vaksinen. Allerede i 1977 sa Jonas Salk, oppfinneren av poliovaksinen, at de få tilfellene av polio i USA skyldtes vaksinen, og ikke sykdommen selv.
Centres for Disease Control and Prevention (CDC) i USA innrømmer at alle tilfeller av polio etter 1979 skyldes vaksinen!
(Jfr. «The Sanctity of Human Blood», 12. utgave, s. 68)
Etter at polio-vaksinering ble innført i 1955, ble definisjonen på sykdommen polio forandret, noe som skapte et inntrykk av at reduksjonen i forekomsten av polio skyldtes vaksinen.
Ifølge forskning fra Herbert Sheldon forårsaket poliovaksinen at poliovirus «revers-muterte» («back-mutated») slik at en ny type polio oppsto på Hispaniola (Haiti/Dominikanske Republikk). Viruset som var benyttet i vaksinen gjennomgikk en transformasjon som skapte den nye polioformen.
For å finne mer om dette prøv å Google søketeksten: «Polio outbreaks sparked by vaccine».
Poliovaksinen er i dag den eneste kilde til sykdommen polio.
DPT-vaksinen
DPT-vaksinen er sammensatt av tre elementer:
D – difteri
P –  pertussis (kikhoste)
T – tetanus (stivkrampe)
DPT-vaksinen ble introdusert på et tidspunkt da forekomsten av difteri var omtrent lik null. Totaleeffekten av de 3 vaksineelementene sammen har aldri blitt testet eller analysert. Det oppstår 2 tilfeller i året i USA av sykdommen difteri. Dette lar seg behandle med antiobiotikatypen Retromycin. Følgelig er det heller ikke behov for noen vaksine mot difteri.
DPT-vaksinen påvirker sentralnervesystemet og forårsaker nevrologisk skade på nervebaner og myelinisering, ifølge O’Shea m.fl. Bivirkninger kan være i form av død, autisme, konvulsjoner, muskelspasmer, døsighet, permanent hjerneskade.
Ifølge to uavhengige forskningsrapporter fra Australia forårsaker DPT-vaksinen krybbedød.
Japan droppet vaksinen for barn under to år i perioden 1975-1985. Da forsvant krybbedød i Japan. Av politiske grunner startet vaksinasjonen av spedbarn igjen, og da kom krybbedød tilbake. (Jfr. «The Sanctity of Human Blood»)
75% av erstatningsutbetalingene til vaksineskadde i USA går til DPT-ofre.

Koppervaksine 
Kopper var utryddet i 1941. Til tross for dette fortsatte koppevaksinasjon i 30 år i USA. Alle tilfeller av kopper skyldes nå vaksinen. I andre deler av verden pågår koppevaksinering ennå. Den nye koppevaksinen inneholder bl.a. celler fra aborterte menneskefostre. Kopper finnes ikke lenger i naturen, bare i laboratoriet i Fort Detrick i Maryland, USA.
Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?
Svaret O’Shea selv gir på spørsmålet «Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?» er dette:
«Det skyldes forrykt religiøs overtro og blind tillit!»
Den sikreste «vaksinasjon» er å unnlate å vaksinere sine barn.
Det er ikke obligatorisk å vaksinere sine barn i USA, selv om de fleste tror dette. Det skyldes at skjemaene for vaksinefritak delvis holdes skjult for foreldrene, og det ikke gis noen informasjon om adgangen til å unnlate å vaksinere.
I Norge velger foreldre fritt om deres barn skal vaksineres eller ikke. Dette antas å være kjent for de fleste foreldre i Norge.
Foreldre som vurderer å vaksinere sitt barn, bør vurdere å ta med et papir til vaksinedoktoren/helsesøster og be ham/henne underskrive en erklæring hvor de påtar seg ansvaret for enhver skade som måtte oppstå på barnets helse som følge av vaksinasjonen.
Artikkelforfatteren er seniorforsker ved Institutt for “helseforskning”:http://www.helseforskning.no/
Kilde NYHERSSPEI

https://www.youtube.com/watch?v=7uMzYh0E2i0

Advertisements

 

rUNE PÅ HANAN..jpg

Utstilling og salg av malerier, litografi og illustrasjoner av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

Rune vokste opp på Fuglevik i Rygge som den yngste av 3 søsken.
Han hadde 3 lidenskaper fra tidlig barndom , det var tegning og maling, fotball og kjœrligeht til naturen som innbefattet båtlivet.
Hans far var byggmester og drev for seg selv.
Hans mor Lilly Anny var hjemmevœrende og hun oppdaget Runes talent for det kreative og ordnet det slik at han ble elev av Bjørn Smith Hall, noe som vedvarte helt til kunstneren gikk ut av tiden .

Lœrerinne på skolen der han gikk var ikke fullt så begeistret over at han dekorerte alle ledige sider i lœrebøkene med tegninger .

Han gjennomgikk Reklameskolen og jobbet en tid som dekoratør på Steen & Strøm i Oslo der han ved siden av jobben lager tegnefilm for barna mens foreldrene fikk handle i ro og mak .

Selv mente han at fotballkarrieren og malingen utfylte hverandre .
Han smakte på sjømannslivet noen år mens han fortsatte å male .

Vel hjemme jobbet han som gartner og kom gjennom nåløyet som elev hos Odd Nerdrum på bakgrunn av ett portrett han laget av sin datter Tove , laget i oljepastell .
Han valgte å ikke benytte seg av plassen og fortsatte å male og hadde en del utstillinger sammen med kjente malere i distriktet .

Av utstillinger som han hadde kan jeg nevne ”:
Moss Kunstgalleri -Konkurranseutstilling 2 plass 1978
Bibliotekets foaje, Fredrikstad 1979
Galleri Palletten 1982
Galleri Pigalle 1984
St Croix , Fredrikstad 1995
Provisoriet , Fredrikstad 1998

hvilende gaupe

fisker i vansjø

cropped-gamle-makeri-93.jpg

rådyr ved vansjø

svaner på huggenes

rosa og grått bilde.jpg

skogsinteriør i lilla.jpg

storm i vansjø

arv av jorden

bror ulv 2

 

 

 

Jeg møtte han 2 juledag i 1985 gjennom en felles venn og vi hadde et nœrt vennskap i mange år helt til vi bestemte oss for å leve sammen i 1995 .
Vi leide først en hytte i Vansjo der vi bodde et år , en periode bodde vi i snekka vi hadde kjøpt med katt og hund .
I Fredrikstad leiet vi ett gammelt hus med atelier , hvor vi hadde 2 utstillinger sammen .
I 1998 kjøpte vi en hytte ved Vansjø , som vi jobbet utretterlig på og skapte ett hyggelig hjem .
Med boligen fulgte ett gjestehus , som ble bygget om til atelier , der vi bodde til han døde .
Fra 1998 – 2005 drev hn Galleri Lagunen sammen med samboer og grafisk designer May-Harriet Seppola
Galleri Gråbølsødegården,
Haldenveien 1340
1875 Otteid .
Mobil 45035950
åpent alle dager fra kl. 12.00- 20.00

 

Save

Save

DSC01324

Jeg er utrolig opptatt av sunn og nœringsrik   mat og ved konvensjonell jordbruk blir jorden så fattig og utarmet at det meste av nœringen blir borte .

Selv er jeg så heldig å bo på en gård hvor jorden aldri har vœrt utsatt for kjemiske midler og her dyrker jeg mine grønnsaker I ett naturlig miljø uten noen form for kjemisk tilsetting .

 

Statistikk viser at vi ikke lenger kan stole på at maten vi spiser kan forsyner oss med hele spekteret, og riktige mengder av de viktige næringsstoffene vi trenger for optimal helse.

 

"Det er et alarmerende faktum at mat (frukt, grønnsaker og korn) nå er sådd og vokser på millioner av dekar jord som ikke lenger inneholder nok av visse mineraler, og er derfor sulter oss - uansett hvor mye av det vi spiser. Ingen kan i dag spise nok frukt og grønnsaker for å forsyne kroppen med de mineralene som kreves for ha god helse."

 

Vår hektiske livsstil kan ha en enorm effekt på våre spisevaner og næringsinntak. Det å sette seg ned til en deilig tallerken med sesongens dampede grønnsaker, litt proteiner og grove kornprodukter kan være lettere sagt enn gjort i disse hektiske dager.

 

Mange tiår med intensivt jordbruk og et globalt marked for innførsel og utførsel, betyr at frukt og grønnsaker blir høstet før de er modne. Dette er noe som reduserer  næringsverdien deres enormt. Dette antas å påvirke helsen til våre gressetende kuer også, og utsetter dem for en større trussel ovenfor sykdommer som for eksempel tuberkulose.

 

Vi utsettes for minst 300 kjente miljøgifter på en daglig basis. Dette er gjennom forurensing i luften som vi puster inn, samt de produktene vi tar inn og på kroppen, sånn som forskjellige typer sminke, toalettsaker, mat og drikke.

 

Mens mange av disse kjemikaliene kanskje ikke er skadelige alene eller etter kortvarig eksponering, er realiteten at mange av oss bruker en “cocktail” av disse kjemikaliene på daglig basis. Denne akkumulering av giftstoffer kan komme til å skade kroppen vår på sikt, og påvirke vår næringsstatus negativt.
Det hektiske livet som mange av oss fører kan være både utfordrende og givende. Men i løpet av de mer krevende periodene av livet, kan kroppens behov for viktige næringsstoffer som magnesium, vitamin C eller B-vitaminer være større. Det å tilføre gode kosttilskudd kan bidra til å møte kroppens økte etterspørsel etter næring.

 

 

Våre FOOD-GROWN® næringsstoffer tilføres kroppen i form av mat. Forskning viser at denne intelligente processen sikrer at næringsstoffene opptas usedvanlig godt. Faktisk er det dokumentert i litteraturen at en sammenligning mellom FOODGROWN ® Zink og dets syntetiske motpart, har FOOD-GROWN®-versionen et 75 % større opptak over en lengre tidsperiode.

I naturen suger en voksende plante sine næringsstoffer fra jorden for å vokse og trives. Når disse næringsstoffene befinner seg i jorden, er de i en såkalt ”uorganisk form” (også kalt uorganiske salter). Men disse næringsstoffene trekkes opp gjennom plantens røtter og metaboliseres til en helt annen struktur, hvor de igjen konverteres til plante bundne former. Denne konvertering har ikke bare endret næringsstoffenes kjemiske struktur, men de er uløseligt bundet sammen med plantens cellestruktur og kombineres med mange andre nyttige næringsstoffer. Disse kalles for ”cofaktorer”.

Vi kan ikke utføre denne konverteringen av næringsstoffene selv, men vi er avhengige av at plantene gjør det for oss. Vår FOOD-GROWN® process kopierer denne processen, slik at vi får vitaminer og mineraler i en organisk, ubearbeidet, lettopptakelig form.

 

 

https://www.altshop.no/nutrition?aff_id=974

Superfood Brownies - Altshop oppskrifter - Tiril's Raw food "kjøkken":https://www.youtube.com/watch?v=MenzIWG3MTM

Politi-_og_lensmannsetaten

Eg les i denne avisa den 11. mai 2017 at Kongen har sagt at "norsk kultur utvannes".
No er det ei tid då alt som kjem frå kongehuset vert slege opp som om orda kom frå ein eller annan gud, og at kongehuset sine medlemar er noko heilagt som har dala ned frå ein annan klode.
Men kjære Norge iDag, når de slær opp slike ord av Kongen, som for ein gong skuld er rette, er dette noko som vi andre har sett og påtala i åresvis, ja, i fleire tiår, men som vi har vorte ekskluderte frå samfunnet for å hevde.
 Då bed eg dykk merke dykk Kongen si tale i Slottsparken den 1. september 2016. I den talen hadde ikkje Kongen noko vanskar med å uttale noko som smerta mange av oss nordmennene.
Her uttala han mellom anna at: Nordmenn har innvandret fra Afghanistan, Pakistan, Somalia, Syria m.fl.
Slike ord er eit reinspikka hån mot nordmenn og vår kultur. Denne talen gjekk verda rundt og framstilt som eit mesterverk. Frå mitt syn var talen eit makkverk!
Utvatninga av norsk kultur har Kongen og hans hus tala varmt for og støtta av hjartans lyst, slik eg ser det! Når han seier at afghanarar, pakistanarar og somaliarar er nordmenn, ja, då må den kulturen som dei har med seg også vere "norsk kultur". Dermed vert vår kultur utvatna til ei blanding av hummar og kanarifugl. Beklagar så Kongen dette?
Det går då ikkje at han i ein samanheng hånar vår kultur, ved å uttale seg slik han gjorde, for så ved eit anna passande høve å fortelje at vi må verne om kulturen vår. Og om fåren for at den vert utvatna. Det må då kunne krevjast at Kongen held ei konsekvent linje. Enten er han for oss og vår kultur og det som vi kjenner som vårt, eller som han sa då han besøkte eit megaasylmottak i Råde for ei tid sidan, vi må vise kva som bur i oss og ta imot dei som kjem hit. Ja, dei som kjem hit i tusental årleg utvatnar norsk kultur. Litt edruelegheit må vel kunne krevjast også av landet sin monark og hans familie. Sjølv ved kongelege festlegheiter?
Underteikna har det meste av livet vore tilhengar av monarkiet. Det har kome mange dropar med åra som har fyllt begeret, men den dropen som fekk begeret til å flyte over, og som gjorde slutt på mi støtte til monarkiet var Kongen sin tale i Slottsparken den 1/9 -2016. Den talen vil for all mi tid vere avgjerande for mitt syn på Kongen og hans hus!
Norvald Aasen, 6983 Kvammen.
57731844

DSC01334.JPG

"Disse antiperspirantene inneholder en aktiv ingrediens som er vitenskapelig bevist at framskynder hjernens aldring og forårsaker Alzheimers sykdom. Dette stoffet blir ofte gnidd inn i svettekjertlene og tatt opp i kroppen."

 

Når temperaturen stiger i kroppen, begynner tusenvis av svettekjertler å titte fram forberedt på oppgaven deres; å avkjøle kroppen. En gjennomsnittlig person besitter ca. 2,6 millioner svettekjertler – som fungerer som en innebygd termostat. Dette systemet består av ekkrine kjertler og apokkrine kjertler.

 

Det er flest ekkrine kjertler, og de finnes på steder som pannen, hender og føtter. Disse kjertlene er aktivert ved fødselen, og utskiller ikke proteiner eller fettsyrer. Apokkrine kjertler, på den annen side, skiller ut proteiner og fettsyrer. Disse finnes i underlivet og armhulene. Disse blir aktive i puberteten, og ender som regel i hårsekkene.

Tro det eller ei, men det er ikke svetten fra disse kjertlene som avgir lukt. Kroppslukt kommer fra bakterier som lever på huden. Bakteriene forbrenner proteiner og fettsyrer som skilles fra ekkrine kjertler, hvilket resulterer i at det produseres en lukt. Denne lukten kan være påvirket av bakterietypen som lever på huden din, i tillegg til hva slags mat du spiser.

 

Deodoranter fungerer ved å drepe bakterier som lever på huden. De er ofte parfymerte for å gi forbrukere en opplevelse av behagelig duft. Kommersielle deodoranter inneholder ofte hormonforstyrrende kjemiske dufter som absorberes inn i huden og forstyrrer det endokrine systemet. Naturlige deodoranter bruker plantebaserte essensielle oljer som et alternativ til disse kjemikaliene. Mange av disse essensielle oljene gir naturlige deodoranter mer kraft, fordi de har antibakterielle egenskaper som hjelper til med å få unna de bakteriene i svettekjertlene som forårsaker selve stanken.

Antiperspiranter, på den annen side, virker på en helt annen måte. De virker ved å blokkere svettekjertlene, hvilket stopper sekresjonen av proteiner og fettsyrer. Ikke nok med det, men de fleste antiperspiranter er også laget med aluminiumsalter som aluminiumklorid, aluminiumhydroksyklorid eller aluminium zirkoniumforbindelser.

Kronisk eksponering for aluminium og nervegift

En utgivelse fra 2010 av forskere på nervegift fra the Department of Medicine at the University of California, viste hvordan forlenget eksponering for aluminiumsalter forårsaker nervegift. I et dyreforsøk ble aluminium gitt i lave doser for å undersøke framdriften av hjernens aldring. De fant ut at aluminiumsalter kan øke nivåene av aktivering av gliaceller, inflammatoriske cytokiner og amyloid precursor protein (APP) i hjernen. Disse økningene er alle tegn på en framskynding av hjernens aldring. Aluminiumsaltene økte på effektivt vis forekomsten av betennelse i hjernen, noe som også viser seg å være tilstede hos pasienter med Alzheimers sykdom.

Det er et tankekors at aluminiumsalter, som aluminium zirkonium, er markedsført som den aktive ingrediensen i mange kommersielle antiperspiranter. Faktisk utgjør aluminium zirkonium 15 % eller mer i de fleste kommersielle antiperspiranter! Ikke nok med det, men ofte står det en advarsel om at produktet kan føre til “nyreskader”:https://www.altshop.no/blogg/blir-du-daglig-dopet-ned-av-deodoranten-p-grunn-av-denne-nervegiften/

 

AluFree Deodorant

Forhåndsbestilling- forventet innen en uke .

 

Endelig en helt naturlig deodorant uten aluminium! Denne effektive og milde deodoranten holder deg frisk og velstelt i inntil 24 timer, samtidig som den pleier huden med ekstrakter fra Aloe Vera, solsikke og rosmarin. Ny formula med frisk duft og ekstra lang varighet. En virkelig gladnyhet for alle som søker et sunnere alternativ!

INGREDIENSER:
Water,  Aloe Barbadensis Leaf Gel, Usnea Barbata (Lichen) Extract,  Alcohol Denatured, Sodium Bicarbonate, Glycerin, Polysorbate 20, Aroma, Farnesol, Xanthan Gum, Gluconolactone (and) Sodium Benzoate, Kaolin Clay, Heliantus Annuus Seed Oil (and) Rosmarinus Officinalus Leaf Extract, Panthenol.

 

Les “mer”:https://www.altshop.no/1971-alufree-deodorant-for-24-timers-naturlig-trygghet

 

 

 

 

 

 

 

1

klientaksjonen.jpeg

 

Det har alltid vœrt vanlig at trygdeutbetalinger I mai måned har kommet til brukerne noen dager før 17 mai , slik at de kan planlegge denne dagen .

Men lederen for NAV skriver ien melding at det er viktig med “forutsigbarhet”.

Og av den grunn blir ikke pengene utbetalt før 16 mai .

Dette er en total mangel mangel på respekt og manglende menneskekunnskap.

Jeg undrer meg en del over om han selv hadde syntes det var iorden med forutsigbarhet hvis noen stoppet lønningen hans I noen dager .

 

Det er Ganske vanvittig å snakke om forutsigbarhet for mennesker som sliter seg fra måned til måned.

 

Tror trygdesjefen at pengene brukes til alcohol eller narkotika ?

 

Alle ønsker å gjøre denne dagen til noe minneverdig for sin familie .

Jeg hadde håpet at ansatte ved de diverse NAV kontorer snart kunne lœre seg vanlig anstendighet og respect for sine medmennesker .

 

For noen år siden startet noen venner av meg og undertegnede en frivillig organisasjon vi kalte “Klientaksjonen for Fredrikstad-distriktet .

 

Vi hadde kontakt med organisasjonen I Oslo med samme navn og fikk masse råd og hjelp av dem I startfasen.

 

Vi åpnet ett rådgivingskontor for mennesker som trengte støtte og bistand .

Sosialkontoret I Fredrikstad hadde satt igang en ordning med å skrive ut matlapper når folk søkte om nødhjelp , slik at folk matte levere dem hovedsaklig på Rema 1000. De som mottok disse kunne ikke kjøpe tobakk og de fikk ingen penger igjen hvis de ikke handlet for den nøyaktige sum som stod beskrevet .

 

Jeg stod ved kassen engang og skulle betale da kassadamen fikk en slik lapp av den kunden som stod foran meg. Kassadamen skrek til en annen kassadame lengre borte , slik at alle kunne høre det “:

“Du , hva skal jeg gjøre med disse lappene fra sosialen”.

 

Vi hadde en spørreundersøkelse på kontoret om hvordan folk som søkte hjelp opplevde møtet med sosialkontoret og 98 % uttalte at det var den måten de ble behandlet på som var verst .

En dame kom innom kontoret en dag og hun hadde overlatt økonomistyringen til sosialkontoret og hun ønsket at vi skulle gå gjennom regnskapet ..

Hun hadde en bra pensjon , men når husleie og strøm og matpenger ble utbetalt , bled et ingen ting igjen.

Hun hadde oppsøkt sin saksbehandler og bed tom penger til en vinterjakke og saksbehandleren hadde svart at med hennes utseende burde hun holde seg innendørs.

Jeg skrev ett pent brev og ba om kvitteringer på alle damens utgifter , noe jeg fikk etter lang tids masing og fant ut at  hun hadde blitt lurt for tusener av kroner .

 

Etter årvis med trakkassering av saksbehandler var selvsikkerheten hennes nede på nullpunktet , men jeg overtalte henne til å ta vare på pengene selv.

Den ansatte på sosialkontoret mistet selvfølgelig jobben og ble dømt til å betale tilbake hvert øre .

 

“Unn” klarte seg fantastisk godt , hun kom innom og besøkte oss med ett glad smil , hadde gått ned nesten 20 kg, tatt serifikat og livet smilte til henne .

Alt som skulle til var at noen trodde på henne som menneske.

 

Vi opplevde mange slike historier I de fem årene jeg jobbet på kontoret , men heldigvis ble det mange lykkelige utganger .

 

Men det jeg ser idag av mennesker som har kontakt med NAV er at respekten for medmennesker ikke er tilstede blandt ansatte ved NAV og at folk blir dømt fordi de har havnet I en vanskelig økonomisk situasjon .

 

norge-ut-av-eueos-og-schengen

Stein Morten Lier (født 3. juni 1967) er en norsk forfatter, tidligere sjefskonsulent i Capgemini og direktør i Telenor. Han debuterte som dokumentarforfatter i 2002 med en bok om sin far, privatetterforsker og tidligere politiinspektør Leif A. Lier, En reisende i drap. I 2004 utga han politiromanen Catch. Spiller trompet i Kampen Janitsjarorkester på fritiden.

 

 

Det er en vanlig oppfatning at i Norge foregår det en liten grad av korrupsjon.

Hvis Stein Morten Lier har rett i det han skriver i sin bok ”Mafia i Norge ” og jeg tviler ikke på at dette er sannhet , er situasjonen en langt annen.

Nemlig at det finnes en rekke internasjonale nettvetk med forbindelseslinjer til hele Europa, Afrika og Østen.

Gjennom vold, korrupsjon og hvitvasking av kriminelt utbytte trues ”demokratiet” ( for de som fremdeles tror at vi har ett demokrati i Norge ) ved en  undergraving av den frie konkurranse , skape mistillit og begrense statens inntekter .

Kriminelle aktører har i løpet av de siste 10 år tilpasset seg grenseløshet og fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer.

Der  politiet har ett nasjonalt fokus, har mafiaen nasjonale forgreininger og samrbeid på tvers av nasjonale grenser.

 

Deres målsetting er vinning og makt ved å opprette”en stat i staten” , samt korrumpere aktører i offentlig forvaltning og det private nœringsliv. Ved å etablere effektive systemer for hvitvasking av kriminelt utbytte , der de skaper en sfœre der de kan bedrive med narkotika , våpen , menneskehandel, bedrageri, nettkriminalitet, , ran og grove tyverier med minst mulig risiko og størst mulig profitt

Datakriminalitet i alle former er det raskest voksende kriminalitetsområdet.

Det fordres ingen tilstedevœrelse der lovbruddene blir begått , og det er forholdsvis enkelt å tilsløre spor.

Internett og smarttelefoner har åpnet ett vell av muligheter, der teknologien har gitt mafiaen en ny arene ,

 

Via den nye valutaen”bitcoin”, kan det overføres penger uten at myndighetene kan spore hverken avsender eller mottaker , der internett kan gjøres til en verdensomspennende hvitvaskingssentral .

elektroniske_penger

 

Mafiaen har enorme ressurser og er dyktige til å tilpasse seg endrede samfunnsforhold, og den kunnskapen de ikke selv er i besittelse av , skaffer de seg ved å knytte til seg utro tjenere som advokater, revisorer , takstmenn , eiendomsmeglere med spesialkompetanse .og hvitvasker det kriminelle utbytte gjennom legale foretak.

Dette presser ut andre bedrifter og visker ut skillelinjen mellom den hvite og svarte økonomien,

 

Fordi det ikke er grensekontroll innad i Schengen området, kan utenlandske kriminelle enkelt komme til Norge med ukjent identitet ..Hver tredje innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap.

 

Den internasjonale økonomiens selvmotsigelse er at utbyttet av kriminell virksomhet smører økonomien og vekst samtidig som den undergraver den sunne økonomien gjennom konkurransevridning , monopolisering og destruksjon av det frie marked.

Kriminelle penger smører økonomien og av den grunn er det fristende for enkelte lands myndigheter å opprettholde en viss balanse ., slik ar pengene strømmer inn uten at det frie marked bukker under..

 

Mafiaen i Italia er pr. I dag landets største bank og låner ut penger i en tid da landets finansinstitusjoner sliter tungt og må redusere sine utlån.

 

SOS IMPRESA er en organisasjon som jobber med mafiavirksomheten i ”Italia”:http://www.edilizia.com/azienda/sos_impresa

 

De hevder at utlån fra kriminelle grupper er det som holder bedrifter flytende .
Mafiaen har 65 milliarder euro i likviditet, og overskuddet fra kriminell aktivitet er ca. 100 milliarder euro .

 

Proffesor Fredrik Schneider, leder for økonomisk institutt v/Johannes Kepler Universitet i Linz i Østerrike har vœrt rådgiver for EU-kommisjonen , hevder at den svarte økonomien har holdt Iralia flytende gjennom finanskrisen og at 21 % av landets bruttonasjonalprodukt ( 300 milliarder euro) er svarte penger .

 

I Norge er andelen av svarte penger ca. 5 % av BMP.

Den organiserte kriminalitet i Norge har utvklet seg i feil retning .

Utvidelsen av EU østover har medført større innslag av utenlandske bander og mafiaorganisasjoner i det kriminelle landskapet fordi det ikke er grensekontroll innad i Schengen om rdet og dermed kan utenlandkse kriminelle aktører enkelt kan ta seg inn i Norge med ukjent identitet.

Hver tredje innsatt i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap.

Norge har lave straffer og gode soningsforhold og den geografisle beliggenheten er gunstig for russisk mafia og kriminelle nettverk fra Øsr-Europa .

Det er enkelt å oppholde seg ulovlig i Norge gjennom falsk ID .

Ca 400000 nordmenn har mistet eller blitt frastjålet dokumenter som inneholder persondata .

De fleste kriminelle asylsøkere kommer fra Polen. Litauen og Romania med falsk ID.

Ett stort antall kommer fra Vest-Afrika . og det faktum at de er tidligere straffedømte med falsk dokumentasjon er en klar indikasjon på at de er tilknyttet kriminelle nettverk , som har sendt dem til Norge for å begå lovbrudd.

 

Kilde ”: Mafia i ”Norge”:https://www.haugenbok.no/Generell-litteratur/Debatt-samfunn/Mafia-i-Norge2/I9788248911494

 

Omtale”:

Er vi i ferd med å få mafiastyrt kriminalitet i Norge? Hvilke former for organisert kriminalitet er allerede etablert her til lands? Hva klarer politiet å mobilisere av ressurser for å få bukt med de nye nettverkene? Stein Morten Lier hevder at vi får den kriminaliteten vi fortjener. Et naivt og blåøyd Norge har sakte men sikkert gitt opp kampen mot deler av den organiserte kriminaliteten - eller simpelthen ikke forstått alvoret. Gjennom skildringen av blant annet spritsmugling, motorsykkelklubber, gjengmiljøer og etniske grupperinger, det norske ransmiljøet, menneskesmugling og narkotikatrafikk, undersøker Lier hvordan den organiserte kriminaliteten i stadig større grad ligner en mafia. Og viser muligheten av at vi er på vei mot et mer utrygt samfunn med mer vold og trusler, flere drap og en undergraving av økonomien.

 

 

 

 

 

 

DSC01324.JPG

Magnesium er et av kroppens viktigste mineraler, og nødvendig for respirasjon og vekst. Dette betyr at klorofyll, med magnesium som sentrale atom, har evnen til å styrke cellene, rense kroppen og bevare sirkulasjons- og tarmsystemenes funksjon.

Magnesium er også kjent for å støtte opptaket av andre næringsstoffer, som kalsium, og virker beskyttende mot kalsium-plakk, mutasjoner og forgiftning. Det kan redusere bivirkningene av medisiner. I tillegg styrker magnesium immunforsvaret og nøytraliserer forurenset luft, som forklarer hvorfor klorofyll ofte brukes til å nøytralisere dårlig ånde.

Takket være moderne landbruk med monokultur som er avhengig av massiv kjemisk næringtilførsel og sprøytemidler som blir absorbert i jorden, blir jordsmonnet tappet for mineraler.

Mestermineralet magnesium forsvinner fra mesteparten av toppjorden som fører til at så mange som 80% ikke har høye nok magnesiumverdier ( 240-420 mg) fordi jordsmonnet blir tappet for nærningsstoffer og magnesium.

 

Vi vet også fra nyere forskning at disse anbefalte verdiene er under det vi optimalt trenger, i noen tilfeller mener eksperter at vi trenger dobbelt så mye.

Det er derfor naturlig at den vanligste årsaken til mangelen på magnesium, er kostholdet vårt.

Magnesium fins i fullkornsprodukter, nøtter, grønne grønnsaker og ferskt kjøtt, men de siste årene har magnesiuminnholdet i maten vi spiser blitt kraftig redusert.

 

En banan for eksempel, inneholder ikke like mye vitaminer og mineraler som for 50 år siden.

Vi spiser mer og mer langreist mat, som må lagres, foredles og raffineres på måter som gjør at næringsstoffer går tapt. Det moderne kostholdet, moderne landbruk, forurensning og andre viktige livsstilsfaktorer har ført til en økning i helseplager.

I tillegg kan vi tappe kroppen for magnesium grunnet visse medikamenter som vanndrivende, antibiotika og magesyrenøytraliserende medisiner. Andre kartlagte årsaker er under-/feilernæring, dårlig regulert diabetes, langvarig alkoholoverforbruk, nyresykdommer og tarmlidelser som gir kronisk diaré og dårlig næringsopptak (Crohns sykdom, cøliaki).

 

 

 

 

Magnesium er blant annet et anti-inflammatorisk mineral som gir beskyttelse mot sykdommer som reumatisme, Alzheimer og har blitt brukt mot høyt blodtrykk, diabetes, luftveisproblemer og mer.

  • Dårlig hjertehelse
  • Kraftløshet
  • Muskelkramper
  • Skjelving
  • Kvalme
  • Angst

Her er noen sorter som kan bidra med tilførsel av magnesium:

 

 

Magnesium styrer over 350 enzymer, energiproduksjon, celledeling samt produksjon av RNA/DNA. Magnesium beskytter også mot skadelige effekter av stråling.

 
Nær 80 % mangler magnesium en årsak til mange kjente sykdommer?
Nærmere 80% av befolkningen i den vestlige verden mangler magnesium som er kroppens viktigste mineral. Kalsium derimot, som kroppen ikke kan nyttiggjøre seg av uten magnesium, får vi i oss i for store mengder grunnet kalsiumberiket mat og drikke (meieriprodukter). Dette skaper en skadelig ubalanse mellom kalsium og magnesium. Denne ubalansen er, enten alene eller medvirkende, årsak til svært mange helseplager.

En ordinær blodprøve kan ikke avsløre mangel på magnesium da magnesium er et intracellulært mineral som har sin plass inne i cellene. Kroppen tilstreber å holde magnesiumnivået i blodet konstant så dersom en blodprøve skulle vise lave magnesiumnivåer så har man forlengst passert det kritiske punkt. I så fall erfarer man sannsynligvis allerede konsekvensene av magnesiummangel. Dette til tross for at legen selv kanskje ikke forstår relasjonen, eller hevder at magnesiumnivået ut i fra blodprøven er normalt.

 

https://www.altshop.no/1701-ionisert-kolloidalt-magnesium-500-ml?aff_id=974

 

ulver-og-lamdemokrati

Angående anonyme henvendelser til politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn.

På foranledning av Justisdepartementet skal jeg i all korthet nevne enkelte synspunkter som jeg mener man bør ha for øye i anledning anonyme henvendelser - som kan vœre av forskjelllig art. Jeg innskrenker meg til å omtale ,
1 .Anmeldelser angående straffbare forhold
2 .Brev som inneholder sladder og
3. Trussebrev .

I en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av  hevn ,misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er sendt .
Rundskriv "2/1961":http://www.riksadvokaten.no/no/dokumenter/pressemeldinger/Tilbakef%C3%B8ring+av+Munch-maleriene+-+pressemelding.9UFRrM3W.ips
Rundskriv"5/1966":http://www.riksadvokaten.no/no/dokumenter/retningslinjer/Strafferabatt+ved+tilst%C3%A5else.9UFRrO4V.ips

Det bør visstnok aldri foretaes skritt som ransaking , beslag, pågripelse og som regel heller ikke avhør av anmeldte og vitner utelukkende på grunnl;ag av en anonym anmeldelse , men har man en objektiv begrunnet mistanke på forhånd , så kan anmeldelsen bety  ett tillegg til de øvrige opplysninger , som kan gjøre en forføyning som nevnt ovenfor.

Er den sak som anmeldelsen gjelder ny for politiet og har man ikke sœrskilt grunn til å anta  at det ligger en aktverdig beveggrunn bak anmeldelsen , bør man vœre meget varsom , men selv i ett slikt tilfelle må ikke anmeldelsen uten videre henlegges

Hvor meget bevis som skal til  ved siden av en anonym anmeldelse før man kan gå til utenrettslig avhøring , ransaking eller lignende , beror først og fremst på den verdi  man mener å kunne tillegge anmeldelsen , men også på arten av det straffbare forhold som anmeldeslen angår
Dreier det seg om en mere graverende forbrytelse eller ett forhold som frembyr fare for viktige offentlige interersser eller noens velferd , må man ha større rett til å bygge på anonyme henvendelser eller hvor det dreier seg om en mindre forseelse.

Angår anmeldelsen detet at straffbart forhold er i gjœre eller ett straffbart forhold som ennå ikke er avsluttet , skal det mindre til at amn kan skride til undersøkelser enn om det dreier seg om ett avsluttet forhold
I mange tilfelel vil man vœre klar over at anmeldelsen er bevisst falsk , og i slike tilfelle blir det selvfølgelig ikke aktuelt å anstille etterforskning mot anmeldte
Derimot kan det her bli tale om ved etterforskning å søke å bringe på det erene om den anonyme person kan oppspores og siktes for forbrytelse mot straffelovens kapitel 16 .

Er det sannsynlig astman står overfor en falsk anmeldelse , bør påtalemyndigheten antagelig gjøre anmeldte bekjent med anmeldelsen før ytterligere skritt "foretaes":http://www.riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/Eldre_dokumenter/Rundskriv/Rundskrivnr8for1933-Angendeanonymehenvendelsertilpolitietsogptalemyndighetenstjenestemenn2.pdf

 

DSC01309.JPG

Til Hadia Tajik, AP

 

Eg les på nettet at du skal ha sagt at "Bare far min har stått for mer verdiskaping i Norge  enn Frp".

 

Det er svært så hovmodige de utlendingar tillet dykk å vere. Eg er gamald nok til å hugse korleis dei fyrste pakistanarane kom til Norge frå 1967 og utover i 1970 åra. Eg har også fylgt med i "verdiskapinga" innan drosjenæringa, innan organisert kriminalitet og innan dei utanlandske gjengmiljøa i landet mitt.

 

For nokre år sidan kunne ei av riksavisene fortelje ei historie om eit pakistansk ektepar som reiste heim til Pakistan og kom tilbake med eit "barn" som dei fekk utbetalt barnetrygd for, dette pågjekk heilt til det viste seg at "barnet" berre fanst på papir og ikkje eksisterte i verkelegheita. Kva trur du ville skje med oss nordmenn om vi reiste til Pakistan og oppførde oss upassande og uhøfleg overfor ditt folk, og tilmed kravde at muslimske land skulle fjerne sin religion, slik m.a. AUF-leiaren og Huitfeldt arbeider for?

Denne saka skal vi berre vinne seier ein arrogant AUF-leiar. Og slik opptrer de i landet mitt, Noreg!

 

Eg har mykje meir eg kunne fortelje, men tida strekk ikkje til då eg som 72 åring har mykje meir å føreta meg enn kva høgnasa politikarar har å sysle med. Kan berre tilrå deg å lese boka av Magnhild Ullsvik Hansteen, "Norge for alle? skriften på veggen".

 

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

 

Ett lite tibakeblikk.

 

I 1970 årene jobbet jeg på en bedrift I Fredrikstad som het “PLAST OG FORM” .

Som navnet sier var det plastprodukter som ble utviklet der, bl, a akebrett, miniski, sykkelseter for barn og ventiler .

 

Det jobbet også 6 pakistanere der , som leide ett lite hus like ved bedriften .

Jeg kan ikke si at de utviste noen voldsom arbeidslyst og det var flere som bemerket at det kunne umulig vœre noen pluss for bedriften .

 

En morgen kom det kun 5 av dem for å stemple inn til dagens dyst .

Arbeidesformannen spurte da rimelig nok hvor “Muhammed” var . om han var syk eller hva grunnen var at han ikke møtte på jobb.

Alle fem ristet på hodet og gjentok “jai ikke forstå “ .

Arbeidsformannen kom med følgende utsagn”:

Hadde jeg sagr at de skulle få høyere lønn, hadde de skjønt hvert ord”.

Tiden gikk og  etter en lang periode ble “Muhammed “ funnet innpakket I plastsekker på Hvaler , ett langt stykke unna.

De fem ble arrestert, men sluppet fri p.g.a bevisets stilling som det heter .

Det gikk noen tykter om at “Muhammed” hadde vœrt intererssert I søsteren til en av disse.

 

De mottok kr. 250000 I erstatning fra den norske stat sammen med en unnskyldning og på den tiden var det mange penger .

I en liten filmsnutt uttaler noen av pakistanerne at de har vœrt med på å bygge opp Norge , noe jeg eragerer voldsomt på og av den grunn mottar de det dobbelte I uførepensjon enn nordmenn som har jobbet hele sitt liv og betalt sin skatt med glede .

 

Nå må vi få vekk denne GLOBALISTREGJERINGEN som kun er ute etter å lage kaos. Vi er ikke interessert i deres omdanning av Norge til en Global landsby under en Ny Verdensregjering. Få vekk Superghlobalistene Jens og Jonas.
Norges Globalistregjering planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.
Nå har Globalistregjeringen vår kuttet i pensjoner over lang tid og så kommer de med dette. Snakk om å sette grupper opp mot   hverandre

 

 

May-Harriet Seppola.