1

bondevik

Ill. Billedkunstner Rune Olsen :

 

Åpent brev til
biskop Midttømme,
Møre bispedømmekontor.
På nyhetene den 17. mars d.å. sier "biskop" Midttømme at Norge må hente til Norge IS-barna og at "biskopene" alltid står opp for de svakeste i samfunnet.
Her finner jeg noe å sette fingeren på!
Jeg har ikke hørt noen norske "biskoper" beklage, eller ta opp, forholdene der IS-kalifatet har bestemt over liv og død. Jeg har ikke hørt "biskopene" ta side for de tusener av uskyldige som har fått strupen skåret over, halshugget, skutt eller drept på annet bestialsk vis under IS sitt herredømme.
Jeg har heller ikke hørt et beklagende pip fra "biskopene" om de mange kristne som er forfulgt og drept rundt om i verden, og der kirker har blitt satt i brann eller ødelagt. Denne forfølgelsen er stort sett verst i muslimske og kommunistiske samfunn.
Nå vil altså "biskopene" ha avleggerne til disse krigerne til Norge. Her kan disse avleggerne og deres opphav spire og gro og trolig fortsette sin kamp for sitt kalifat under "biskopenes" velsignelse. Disse barna kan vel ikke rives fra sine foreldre, så da må jo hele familiene hit til "biskopenes" omsorg?     
At "biskopene" står opp for de svakeste finner jeg heller ikke som noe sannferdig påstand fra denne "biskopen". Er det noe vesen som er svakere enn et barn i mors liv? Skulle ikke dette livet ha rett på beskyttelse?
Men her har ikke "biskopene" funnet plass for sin beskyttelsestrang. Nylig gikk "biskopenes" talssperson, Helga Byfuglien Haugland ut og forsvarte abortloven og mente at et samfunn med fri abort var et bedre samfunn enn et samfunn uten slik frihet. At det i en slik tankegang ligger en god porsjon egoisme plager tydeligvis ikke "biskopene i den norske kirke".
For noen år siden stod en kvinnelig prest frem i sin fineste presteskrud og messet "Allah vær meg nær"! Dette ble forstålig nok formidlet gjennom NRK. Hvor ellers skulle det være naturlig å formidle en slik bønn? Når nå "biskopene" står frem og vil ha Allah sine avleggere til Norge så er det naturlig å tenke seg at dette er en videreføring av den tidligere presten sin bønn om at Allah skal være nær "den norske kirke" sitt mannskap og tjenere.
Norvald Aasen, 6983 Kvammen
Annonser

gro   harlem brundtland.jpg

Det går ein serie på NRK no som kallast "Da vi styrte landet", eg har berre sett brotstykker, og det er nok. Serien opplever eg som ein medviten provokasjon mot oss vanleg borgarar, vi som ser at landet vert øydelagd og avhenda.
Eg ville fyrst sagt til fru Brundtland at du styrde ikke landet, du øydela det, slik eg ser det! Eg kan vise til stortingsmelding nr. 74 frå 1979 og grunngje det i teksten der. Samstundes sto ho på barrikadane for lova om fri abort. Desse to tinga går ihop som hand i hanske. Fyrst ei lov som drep ned minst 15000 born av norsk ætt årleg. Dette har pågått i snart 40 år. De må gjerne summere dei årlege tapa av born og menneske med 40 år. Trivelege tal? Eit folklemord, synes eg! Dernest organisere ei framandinnvandring på tusenvis, også det årleg. Resultatet vert ei avhending av eit gamalt folkeferd som har levd i dette landet gjennom tusener av år, og som har heimstadrett til dette landet. Vår eiga ætt vert redusert litt etter litt medan det framande folket stadig aukar i mengde. 
Så ynkar politikarane, som har vore med på denne udåden, seg over ei eldrebylgje og mangel på arbeidskraft. Denne arbeidkrafta ligg i avfalls bøttene rundt om i helseinstitusjonane i Noregs land. Dette burde vere ei skam. Men slike innstinkt som det å skamme seg har truleg ikkje fru Brundtland.
Vidare ville eg også klandre Bondevik som saman med fru Brundtland var drivkreftene for å lage EØS grauten, den skulle få oss inn bakvegen til EU, og bak folket sin rygg. I høve til det ovanfor nemnde er ikkje Bondevik noko betre enn fru Brundtland. Dessutan burde han skamme seg over krigen mot det serbiske folk som har drog Noreg med på.
Eg krev at brevet mitt, i tråd med min ytringsfridom, vert gjort tilgjengeleg for aktørane i programmet de no plagar oss med. Den einaste av desse som slepp unda min kritikk er Kåre Willoch.
Norvald Aasen, 6983 Kvammen
der Bondevik ennå engang spiller ut medlidenhetskortet sitt .

 

 

eldrebolgen

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948- 2005).

Med velvillig tillatelse fra miin venn og samfunnsaktør Norvald Aasen legger jeg dette ut .

Høyrde deg på radionyheitene i dag i samband med Regjeringa sine planar om oppussing av sjukeheimar osv.
No er det slik, Micaelsen, at når vi vanlege døydelege høyrer dykk politikarar klandrar kvarandre for ting som vert gjort feil -eller ikke vert gjort - så tenker vi gjerne at: Kvifor fekk dei ikkje gjort alt rett når dei sjølve sat i regjering?
Slik er det for alle partigrupper og parti. Og AP sat jo med regjeringa i 8 år inntil 2013! 
Du uttala deg også om denne evindelege "eldrebylja" som visstnok berre skal gjelde oss nordmenn.
Alle desse mange hundre tusen framande som de har henta inn i landet er visst såleis evig unge og vil, etter det vi skjønar, aldri hente noko ut av aldersdpensjon eller på nokon måte ligge samfunnet til byrde slik visstnok vi nordmenn gjer!
Desse framande vil berre bidra, slik vi forstår?
Men,herr Torgeir  Micaelsen, kva er grunnen til denne "eldrebylja"? Kva har det vorte av dei nye generasjonane av vårt folk som skulle ta over arbeid og omsorg for oss som har arbeidd frå vi var små og langt opp i åra?
Svært mange av oss vert avspiste med minstepensjonar, medan vi ser at nykomne "ressursar" susar forbi oss i sosiale ytelsar.
 
1497822_597650217029095_6210748155099560730_o
Gro Harlem Brundtland, dykkar gudeskikkelse i AP, stod høgt på barrikadane for fri abortsaka på slutten av 1970-talet.
Eg veit ikkje om du er gamald nok til å hugse det, men eg hugsar det. Dette samstundes som ho la fram planar om masseinnvandring på grunn av at vårt samfunn og folk var altfor homogent.
 Og kva vert resultatet når ein vedtek ved lov å drepe ned eige folk medan ein legg opp til framand-etnisk og framandkulturell masseinnvandring?
Jau, ei utskifting av det opprinnelege folkeferd, sjølv om dette folket har historisk heimstadrett til dette landet!
Så kan du gjere eit lite reknestykke, herr Micaelsen!
Du tek omlag 16000 årlege abortar av vår ætt og gangar dette talet med omlag 35 år. Så tek du dei 15 eldste av desse årgangane, som no sjølv ville vore i foreldregenerasjonen og legg eit snitt av deira tal born opp på toppen av den fyrste summen. Sluttsummen av det du kjem fram til vert dei som skulle gjort at de hadde teia om "eldrebylja"
. For vi hadde vore sjølvhjelpte med dei som skulle ta over etter oss plagsame eldre! 
Og ein annan ting som kan seiast om det talet du får av reknestykket eg nemnde er at dette er eit Folkemord på eige folk!
Kva slags politikarar har vi lete oss lure til å vanstyre landet? Kva slags "landsmoder" er det de skryt av? Er du stolt av å vere eindel av eit slikt system, Torgeir Micaelsen? Eg skjønar godt at Krf vil alliere seg med AP!
2000px-us_great_seal_reverse
Nå må vi få vekk denne GLOBALISTREGJERINGEN som kun er ute etter å lage kaos. Vi er ikke interessert i deres omdanning av Norge til en Global landsby under en Ny Verdensregjering. Få vekk Superghlobalistene Jens og Jonas.
Norges Globalistregjering planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.
Nå har Globalistregjeringen vår kuttet i pensjoner over lang tid og så kommer de med dette. Snakk om å sette grupper opp mot hverandre.

Norvald Aasen