DSC00953.JPG

Jeg er meget forundret over det intetsigende svaret jeg mottok da jeg sendte kopi av “fornyet søknad om fritak fra smartmålere.”

Er kunnskapen blandt politikere I Marker så lav at man overhodet ikke bryr seg om hvilke helserisikoer folk blir utsatt for ved innstallering av smartmålere .

Jeg refferer dine egne ord”:

 

“Hei

 

Jeg er usikker på hvorfor du sender dette til meg, da jeg ikke jobber i noen av nettselskapene.

 

Leste gjennom det du har klippet og limt, og lurer på hvor det står at innlagt strøm er påbudt? For hvis din nettleverandør bruker smartmålere, kan du vel takke nei til å legge inn strøm?

Finnes jo mange bra alternativ rundt lavspenning etc, men dette vet du sikkert mer om enn meg.

 

Men som sagt, frem til dette blir løftet som en politisk sak, ser jeg ikke hvorfor jeg skal ha denne informasjonen.”

 

Litt informasjon ":

 

 

 

 

The Swiss Department of Public Instruction “issued a note on the risks of digital technology to health, which must be transmitted to all teachers at the start of the school year. The Service reminds us that screens also affect sleep and eyesight, and favor the development of diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular disease, and obesity. The note briefly mentions electromagnetic radiation (in the context of cancer risk and the precautionary recommendations by the Federal Office for Public Health regarding use of Wi-Fi-WLAN). It is our hope that this note will also be sent to all physicians, especially pediatricians,” as per translation by the Editor of “Towards Better Health.” [2]

The information put forth by the Swiss Department of Public Instruction [1] borders on “dire” regarding the health problems no one in the microwave industry or its professional associations apparently wants to divulge to the public, since knowing such information rightfully would QUESTION the ‘universal’ acceptance and reliance upon harmful electromagnetic-radiation-emitting ‘smart’ technologies!

Read “more”:https://www.naturalblaze.com/2017/09/swiss-dept-public-instruction-implements-precautionary-principle-regarding-wi-fi-smart-tech-devices.html

 

 

Lege Sigurd Nes advarer på det sterkeste

TØNSBERG/OSLO: – Alle løper en helserisiko ved eksponering for stråling fra den trådløse teknologien. Det hevder spesialist i allmennmedisin, Sigurd Nes i Bærum. Han er svært kritisk til helsemyndighetenes håndtering av problematikken, og er glad for at Odd-Erik Helgesen står fram med sin historie.

 

– Frislippet av den trådløse teknologien er verdenshistoriens største eksperiment på menneskeheten, mener Nes.

– Medisinsk sett har vi bare så vidt begynt å erkjenne reaksjoner, som her hos Odd-Erik Helgesen, som et biologisk fenomen. Men det er heldigvis en gryende forståelse hos flere og flere leger om at noen reagerer med alvorlige symptomer ved eksponering for lavfrekvente eller høyfrekvente felt eller begge deler.

Nes synes det er tragisk at norske myndigheter, med den politiske ledelsen i spissen, henfører dette til psykiatrien.

 

– Europaparlamentet har innstendig oppfordret europeiske land om å føre et strengt føre-var-prinsipp. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært all elektromagnetisk stråling som mulig kreftfremkallende. Nes sier at på sikt kan eksponeringen skade hjernen og ødelegge hjerneceller.

– Det vitenskapelige grunnlaget utgjøres av tusenvis av publikasjoner, selv om myndigheter og industri forsøker å innbille oss den motsatte. Selv har Nes hatt mellom 30 og 40 pasienter med betydelig invalidiserende reaksjoner.

– Jeg kan ikke si at jeg har behandlet dem, bortsett fra å dempe eksponeringen. Vår medisinske forståelse av hva som skjer er svært begrenset.

  • Hvilke symptomer er vanligst?
  • Hos mine pasienter er det et stort sprik i sykdomsgraden. Det som går igjen er hodepine, konsentrasjonsproblemer, store søvnforstyrrelser og slapphet. I tillegg kommer en rekke andre “symptomer”:http://www.folkets-stralevern.no/nyheter/lege-sigurd-nes-advarer-pa-det-sterkeste/
  • Jeg vet at Statens strålevern er opptatt av grenseverdier , hvor det kun blir tatt hensyn til en konkret løsning, som er å samnmenligne med Mattilsynets grenseverdier der ingen tar “coctaileffekten” seriøs , men tar ett product og utelater kombinasjonseffekten.

Dette butde ha vœrt en politisk sak for alle politikere ,   og det er en skam at ingenting blir gjort .

 

Sitat”:

Samfunnet bruker ti milliarder kroner på å skifte ut gamle, fungerende strømmålere. Kostnadene blir belastet på strømkundene. Det bør være gode grunner til å gjennomføre et så dyrt og krevende prosjekt. Så langt har NVE og nettselskapene ikke tydelig godtgjort de klare og gode grunnene til å sette i verk en så omfattende operasjon, annet enn at man innretter seg etter krav fra EU, og at den omfattende informasjonen fra de nye strømmålerne vil kunne redusere nettselskapenes kostnader til drift og ”vedlikehold”:http://www.blv.no/meninger/gode-kritiske-sporsmal-1.2074403

 

Kall dette også for klipp og lim , personlig vil jeg gjøre alt som står i min makt for å informere folk , selv om der norske folk er naive og har sterk tiltro til myndigheter og politikere , noe som erfaringen burde ha lœrt dem er ingenting å stole på .

 

  • Kraftnettselskapene – på ordre fra myndighetene – installerer nå såkalte AMS “smarte” strømmålere i all bygningsmasse i hele landet, i offentlige bygg, skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, eldreboliger, omsorgsboliger, i næringseiendommer, i private boliger og hytter.  Kraftnettselskapene har fått frihet til selv å velge teknologi, og de har da valgt å satse på TRÅDLØSE målere.
  • Disse målerne gir helseskader. Noen reagerer akutt, andre først over tid. Livet er ikke bygd for å tåle slik stråling døgnet rundt. Myndighetene hevder at strålingen er “svak” og “sjelden”, at “det ikke er påvist helseskader”, og at målerne er trygge for helse, miljø, privatliv og personvern. Det er feil.
  • De formidler ikke sannheten – de har ikke ryggdekning i vitenskapen, de ser bort fra vitenskapelig fastslått helserisiko, og de har valgt å se bort den svært høye datasikkerhetsrisiko som teknologiløsningene er forbundet “med”:https://smartskandalen.info/

 

May –Harriet Seppola

Haldenveien 1340

1875 OTTEID.

Annonser

nei til smartmeter

SVAR PÅ HENVENDELSE OM SMARTMÅLER.

 

Det vises til din tidligere henvendelse av 12 februar 2016, departementets svar av 29 februar, samt din nye henvendelse av 13 mars 2016.

 

Når det gjelder ditt spørsmål om motivasjonen for å innføre AMS , er AMS en nødvendig modernisering av strømnettet.

Hyppige og automatiske avlesninger betyr at datakvaliteten vil øke .

 

Dette forventes å gi fordeler både for strømkunder og for kraftsystemet.

Nettselskapene vil få langt mere nøyaktig informasjon om tilstanden I nettet.

 

Informasjonen kan brukes til å driftes og dimensjonere nettet mere effektivt.

 

Strømkundene vil få mer korrekte strømregninger, mer og bedre informasjon om strømforbruket og muligheten til å ha ett mere aktivt forhold til sitt strømforbruk.

 

Dagens målere har en begrenset levetid og må som annet utstyr skiftes ut med jevne mellomrom.

En gammel og foreldet strømmåler vil da bli erstattet med en ny og moderne måler .

Det spesielle med AMS-innføringen er at det er en koordinert omleggeing til nye og moderne målere.

 

Denne samkjøringen er nødvendig for at alle strømmålerne skal oppfylle de samme funksjonskravene og skal kunne kommunisere med andre enheter.

 

Alle kostnader til kjøp og innstallasjon taes av nettselskapene og dekkes gjennom nettleien.

 

Basert på foreløpig innrapportering fra nettselskapene vil AMS isolert sett innebœre en økning I nettleien på 1-2 øre / kWh for en gjennomsnittshusholdning , det vil si omlag kr. 300 pr. År.

 

Over tid vil imidlertid AMS kunne bidra tilkostnadsbesparelser for nettselskapene, noe som vil gi en lavere nettleie isolert sett..

 

Med hilsen

 

Kjell M.Grotmol

Avdelingsdirekrør

 

Laila Berge

underdirektør