bror ulv 2

ILL. RUNE OLSEN.

Det er med stor sorg jeg ser at miljøvernministeren legger seg skinnflat for rovdyrnemdene som fremstår som kunnskapsløse og hatefulle og som mangler enhver kunnskap om balansen i naturen .

Disse rovviltnemdene består etter hva jeg har forstått av medlemmer av Senterpartiet , som blir krenket bare de ser en tegning av en ulv på en melkekartong eller noe annet .

Rovviltnemndene vedtok i dag å skyte ulver i tre ulvefamilier inne i ulvesonen. Blant ulvene som skal skytes er Rømskogflokken, som delvis lever i Sverige. Tidligere denne uken avviste svenske myndigheter jakt på denne flokken. – Det er hårreisende at man nå vil gå inn i ulvesonen og skyte så mange ulver. Vedtaket om å skyte Rømskogflokken er en ren provokasjon. Ulvebestanden er nå så svak at vi ikke har en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_arter/rovdyr/harreisende-jakt-pa-ulvefamilier-article39586-747.html

Ulven ble midlertidig fredet i 1971, og varig fredet 15. mai 1973. I Norsk rødliste for arter 2015 er ulv karakterisert som kritisk truet.

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/arter/rovdyr-og-rovfugler/ulv/

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .

 

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.

Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:

*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  «Bernkonvensjonen»:http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/

1998 ble det satt igång ett prosjekt som het Spekedalsprosjektet  der staten betalte for gjetervirksomheten , hvor sauebøndene samlet sauer fra de forskjellige gårder og gjetet sauene .

Problemet var bare  at kl. 21 tok alle gjeterne fri for dagen. s;lik at ulvene kunne forsyne seg, dermed ble potten dobbelt for sauebøndene , både erstatning for tap til rovdyr og penger til gjetevirksomhet .

Av de 3588 sau som ble sluppet i vår, har 327 sau gått tapt.

- Spekedalsprosjektet er nå godt innarbeidet. Utgangspunktet for Spekedalsprosjektet var å unngå ulveskader på sau som beitet på Vestkjølen og Hanestadkjølen. I så måte ha prosjektet vært særdeles vellykket. Ikke en eneste sau er dokumentert tatt av ulv i Spekedalsområdet. Å la husdyr på utmarksbeite og ulv få hvert sitt område fungerer, sier Haugseth.

https://www.retten.no/lokale-nyheter/tapene-i-spekedalen-for-hoye/s/1-25-1389852

Foreninger som “ØSTRE HEDMARK JAKT OG MILJØFORENING” har en leder som åpent stiller opp i media med børsa i hendene og sier at de vil ta alle midler i bruk for å fjerne ulven fra norsk jord.

Enkeltpersoner inne på ekstreme hatgrupper på facebook oppfordrer stadig vekk til SGT, ( skyt, grav.ti) når det gjelder ulv.

Hatuttrykkene og sinnet florerer.

Nylig så vi også at svamper dynket med blod og gift, ble oppdaget i skogene i Østfold, og dette var helt klart myntet på lokale ulver og/eller andre rovdyr..

Skremselspropagandaen brukes for alt den er verdt i media og bekymrede mødre står frem i aviser og forteller om stor frykt , at de må ha “ulvetaxi” for å sende barna til skolen og våger knapt å slippe barna ut etter skole tid .

Gamle gubber bevœpner seg med børsa , når de går tur med hunden .

Frykten råder i mange bygder .

I disse rovdyrmotstandermiljøene så mistror man alt som heter forskning og tror heller på hva vi selv tror og hører.

“Faktaene” kommer da fra vandrehistorier, konspirasjonsteorier og gamle skrekkhistorier.

Dette brukes så aktivt for å bygge ett enda sterkere trusselbilde i forhold til ulven.

Kort sagt, man kriminaliserer ulven for å skape en legitimitet for utrydding.

Dette er en kjent strategi som vi har sett mange ganger opp gjennom histotien og kanskje i forbindelse med krigstilstander, borgerkriger, kolonosering av u-land osv.

http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/10/06/ekstreme-holdninger-i-rovdyrdebatt

Rovviltnemdene må byttes ut med medlemmer som har kunnskap om forvaltning av naturen .

Ulvesona er ment som et område hvor ulven skal få leve, uten å være i konstant fare for å bli skutt. Det er ikke noe annet enn nitrist å se hvordan flertallet i rovviltnemndene gang etter gang prøver å få skutt så mange flokker som mulig, helt på tvers av deres mandat.

Vedtaket strider både med innstillingen fra deres sekretariat hos Fylkesmannen og en uttalelse de har hentet fra svenske myndigheter ved Naturvårdsverket. Siden Rømskogflokken også lever på svensk side, skal dette gjøres. De svenske myndighetene er helt klare på at den skandinaviske ulvestammen er helt avhengig av de få individene som finnes i dag. I Sverige befinner man seg snart under den grensen man har satt for at bestanden av ulv skal være levedyktig, og man har nå i to sesonger stanset alt av lisensjakt.

https://rovdyrene.no/rovviltnemndene-vil-utrydde-og-skyte-tre-ulveflokker/

Naturvårdsverket anser att det är olyckligt om licensjakt, vilken kan påverka den svenska vargpopulationens storlek negativt, medges i Norge. Ett beslut om licensjakt efter vargarna i Römskogreviret och att vargarna fälls, riskerar att försvåra det fortsatta arbetet med att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20FMHE/Rovviltnemnda%20region%205%202019/Yttrande%20Römskogreviret%20Fylkesmannen.pdf

 

Annonser

ulvehatenen..jpg

Senterpartiets leder TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM og nestleder Marit Arnstad blir krenket når miljøvernministeren lar seg avbilde med ulvehvalpen Balder og uttaler I Aftenposten 14.05.18 at ulven visstnok er søt som hvalp , men som voksen er den ikke lengere sot , for da forsyner den seg av alle hjelpeløse sauer ,  som blir sendt ut  I norsk natur, velvitende om at ulven faktisk ikke er vegetarianer

Videre uttaler de begge at statsrådens oppgave er å dempe konflkten mellom ulike grupper , å ikke disneyfisere ulven som ett kosedyr .

Statsråden la ut en video på facebook der han koste med Balder , der opptakene ble gjort I Elverum kommune , der konfliktnivået er meget høyt .

For noen år siden var jeg tilstede ved ett dagsseminar I Elverum som avisen “Nationen” organiserte , hvor det hele minnet om ett religiøst møte hvor hysteriet tok overhand og folk hylte og skrek at ulven hadde ødelagt mange liv .

 

Men Senterpartiet blir ikke bare krenket av synet av en ulvehvalp , som har like stort krav på liv som en senterpartist.

De blir krenket av synet av en ulv på en melkekartong, at en debattant ifører seg en t-skjorte med ulvemotiv .

Men den største tragedien er at de er fullt villige til å bryte en internasjonal avtale .

 

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .

 

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.
Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:
*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  «Bernkonvensjonen»:http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg, som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.

 

Alle land som har sluttet seg til Bernkonvensjonen, må utvikle nasjonal politikk for bevaring av viltlevende dyr og planter og deres leveområder. Ulv er oppført i Bernkonvensjonens vedlegg 2. Når dyrearter er oppført i dette vedlegget, skal det settes i verk tiltak for å sikre en spesiell beskyttelse. Med den nåværende ulvepolitikken fraskriver Norge seg ansvaret for å beskytte en truet art som har naturlig utbredelsesområde innenfor landets  “grenser”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2018/01/06/apent-brev-til-miljoverndepartementet/

 

Jeg refererer  til en artikkel Steinar Lem skrev for mange år siden “:

Tap på beite er like stort på Vestlandet uten rovdyr som i Hedmark .

Selv de offisielle oppblåste tallene viser at de fleste dødsfall på beite ikke skyldes rovdyr, men fallulykker , sykdom, giftige planter og parasitter .

 

Sauebonde Mia DŒHLIEN fra Pasvik sa for få år siden at hun ikke har tap fordi hun har villsau med fluktinstinktene i behold , og at hun mistenker noen bønder for å vœre mer opptatt av utryddelse enn løsninger ,

 

Tor Prestgard på Finnskogen har ikke tap – han bruker lette, flyttbare gjerder og synes merarbeidet er overkommelig .
Det finnes heltidsbønder med små tap som ikke tør å stå fram i media , for da blir de mobbet i “bygda”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/02/01/norsk-rovdyrpolitikk-ett-drapsvelde-kronikk-i-noahs-ark-2008-til-minne-om-steinar-lem/

 

Kanskje på høy tid at Senterpartiet tilfører seg kunnskap om den natur som ulven har like stor rett til som  senterpartister.

 

 

 

 

2 vakre ulver

Der er med skam og gru jeg ser at 75 % av ulvene skal utryddes.

 

 

Forskjellen  på senterpartister og rovdyr er at de første kan bli vegetarianere .
Det ville gjøre verden bedre på mange måter .
Det er neppe noe land i verden der hatet mot rovdyr gløder like sterkt .

Mange på stortinget har utryddelse som hjertesak.
Ingen har vern av rovdyr som hjertesak.

 

Det finnes ulv i Russland , sier utrydderne . Men Bernkonvensjonen krever selvsagt at alle land skal beskytte sine arter .
Var nasjonalt utryddelse akseptabelt , ville artene forsvinne langt raskere.

Om 180 korte år blir kanskje de siste ulver utryddet av russiske “senterpartister”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/02/01/norsk-rovdyrpolitikk-ett-drapsvelde-kronikk-i-noahs-ark-2008-til-minne-om-steinar-lem/

 

Aktuelle felles tiltak for genetisk verdifulle individer

 

*Myndighetene skal gjennom DNA , innsamling av ekskremmenter og hår og videre analyser , så langt mulig fastslå genetisk status for de individer som vurderes felt

.

* Videre oppfølging av slike individer skal skje gjennom ytterligere innsamling og analyser av DNA   eller med merking av GPSsender .

*Informasjon om posisjoner fra de GPS merkede , genetisk verdifulle ondivider , skal tilfalle begge lands myndigheter gjennom en passord beskyttet web-løsning .

Hvert enkelt land vurderer om informasjonen skal legges på ett åpent , offentlig nettsted deler av året .

*De ulver som vurderes som genetisk verdifulle skal så langt mulig unntaes fra skadefelling/skyddsjakt og lisensfelling/licensjakt.

 

     * I de tilfelle genetisk verdifulle individ registrerets i Norge , men der kriteriene for felliing er tilstede , skal svenske myndigheter kontaktes for å vutderre mulighetene for flytting av individet til Sverige som ett alternativ til felling .

 

Genetisk status for individene skal tillegges betydelig vekt ved vurdering av felling/jakt .

Dette er likevel ikke til hinder for felling av slike individer der de samlende kriterier for felling er oppfylt , og der andre tiltak er oppfylt er vurdert og konsekvensene for den skandinaviske ulvepopulasjonen er drøftet .

I de tilfeller der skadevolder er kjent gjennom merking med GPS sender. Skal begge lands myndigheter oppgi frekvens for bruk til skadefelling / skyddsjakt ved “behov”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/11/29/felles-retningslinjer-for-forvaltning-av-genetisk-vedrifulle-individer-i-den-skandinaviske-ulvepipulasjonen:

 

 

 

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .

 

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.
Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:
*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  «Bernkonvensjonen»:http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg, som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.

 

Alle land som har sluttet seg til Bernkonvensjonen, må utvikle nasjonal politikk for bevaring av viltlevende dyr og planter og deres leveområder. Ulv er oppført i Bernkonvensjonens vedlegg 2. Når dyrearter er oppført i dette vedlegget, skal det settes i verk tiltak for å sikre en spesiell beskyttelse. Med den nåværende ulvepolitikken fraskriver Norge seg ansvaret for å beskytte en truet art som har naturlig utbredelsesområde innenfor landets  “grenser”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/10/05/norge-og-brudd-pa-bernkonvensjonen/

 

 

 

har du sett en ulv
inn i øynene?
sett det milde draget
av alle blånene
ulven har lagt bak seg?
sett hva den har sett
hvilke dybder den kjenner
hvilken frihet, hvilket mørke
på grensen mellom liv og død
midt i alt som suser svart
og hyler blått mot månen?
har du sett det?
der du går gjennom livet?
sett hvordan alt stopper opp
og plutselig henger sammen
i de lysende øynene
til en av våre aller, aller siste?
men hvordan kan du da
stå fram
og rope ulv, “ulv”:

 

Sitat”:

 

I Romania tenker de helt annerledes om de store rovdyrene enn vi gjør i Norge. Vi utrydda nesten rovdyrene på slutten av 1800-tallet. Det rådende natursynet da var at menneskene kunne pleie og passe naturen slik at den oppfylte våre behov best, ikke slik at økosystemene fungerte best mulig.

I 1845 vedtok Stortinget en lov om at rovdyrene skulle utryddes, slik at husdyrene kunne gå i fred i utmarka, og slik at rovdyrene ikke spiste hare og andre byttedyr som menneskene hadde lyst til å jakte selv. I løpet av de neste femti årene nådde vi nesten utryddelsmålet, og bruken av utmarka endra seg. Tradisjonen med gjeting av dyrene ble borte, og antallet dyr i utmarka økte. På midten av 1900-tallet, da vårt natursyn igjen endra seg og vi begynte å la rovdyrene komme tilbake, starta også dagens konflikt mellom rovdyrene og   ”husdyrene”:https://www.harvestmagazine.no/artikkel/ulven-i-romania

Det mest groteske ved situasjonen i Norge er at det nesten utelukkende sitter medlemmer av utvalg som ønsker spesielt ulvene vekk fordi de er livredde for at de ikke skal skyte nok elg og at ulvene er en konkurranse å dette område.

 

Underlig nok har disse aldri kapasitet til å ta vare på egne dyr , men så snart det er snakk om rovjakt på ulv , slipper de alt de har i hendene og gir seg over til det evige hatet som besitter disse menn og dess verre mange kvinner.

Hvorfor er det så vktig å utrydde ulven .

En kjent forsker uttalte på et rovdyrseminar at folk som hater ulven , mangler noe meget viktig i sitt liv.

 

Man skaper frykt for ulven , man demoniserer den , man setter spørsmålstegn ved hvor “nyttig” den er , og er den ikke “nyttig” så er det visstnok bare å skyte den .

Man fremmedliggjør den ved å kalle den “russerulv”eller “dyrehageulv”

Da gjenstår den ikke som norsk lengre og da er det mere akseptabelt å drepe den. .
Man legger også skylden på ulven for alr det negative som skjer i bygde-Norge , for å skape enda mere mistillit mot dette dyret , på same vis som indianerne, taterne , samene osv.
Det er greitt å ha noen å skylde på .Hvis taktikken lykkes er det jo fullstendig legitimt å utrydde ulven fra Norge , og det er jo det som er målet

Blandt annet har organisasjonen Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk dette som ett av sine store hovedmål, noe de stolt fronter ved enhver anledning.
Med tanke på at den teknikken de bruker er veklkjent fra kriger, etnisk rensing og folkemord verden over , så bør de ikke vœre spesielt stolt “likevel”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/10/06/ekstreme-holdninger-i-rovdyrdebatten/

 

Og når kunnskapen er så liten at de uten å blunke skyter ett alfadyr , er bunnivået nådd .

Vet de ikke engang at de enste som har lov å parre seg ien ulveflokk er alfadyrene og de ødelegger hele flokken .

Det er grunnen til at de unge dyrene som ikke har fått skikkelig oplœring , dreper sauer unødig .

Det er vel på høy tid å bytte ut disse   rovdyrhatende individer I diverse rovdyretater hvor tunellsynet er det eneste som er inntakt .

Hvert år ankommer det mennesker med en annen kulturbakgrunn enn hva vi har, som er vant til gjeteryrket og som sikkert ønsker dette velkommen istedet for å bli plassert på diverse steder der de sitter uvirksom .

 

Jeg skammer meg over hva dette landet har urviklet seg til.

Da Erik Solheim var miljøvernminister , tik han hensyn til at 40000 mennesker hadde signert en underskriftskampanje for ar OSDALDULVENE skulle få leve .

 

 

 

KOPI TIL ROVVILTNRMDENE I NORGE.

 

 

1

wolf_39034

 

TAKK TIL MILJØVERNMINISTER VIDAR  HELGESEN .

 

 

Det er rent ut sagt alarmerende at det er så lite respect for Bernkonvensjonen blandt en del politikere og medlemmer I rovviltnemder .

 

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .
Tilstede var konvensjonenes sekretœr Eladio Frenandez Galioano fra Spania ,komiteformann Anti Haapanen fra Finnland, statssekretœr Bernt Bull og en rekke representanter for en rekke miljøvernmyndigheter, norske lndbruksorganisasjoner , og norske miljøvernorganisasjoner .

 

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.
Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

 

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:
*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  “bernkonvensjonen”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/10/05/norge-og-brudd-pa-bernkonvensjonen/

 

Dagens mediaoppslag minner temmelig mye om situasjonen I 2009 da hysteriet over synet av ulver tik fullstendig overhand , hvor det ble satt opp Ulvetaxi og folk ikke våget å bevege seg utendørs .

Hva med dyreeieres ansvar for egne dyr . Stiller sauebønder I en sœrklasse siden de sender forslarsløse dyr uten tilsyn I utmark .

Ursauer klarer seg adskillig bedre I naturen og går stort sett ute hele vinteren og de jeg kjenner til har gått sammen om å gå til anskaffelse av vokterhunder og er selv med på delt gjetervirksomhet .

 

"Når skal dere begynne å følge Lov om dyrevelferd ,som sier meget konkret at enhver dyreeier har juridisk og moralsk forpliktelse til å påse at ingen dyr lider nød enten ved angrep på rovdyr eller mangel på tilsyn

http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/09/21/nei-til-ulvejakt-i-norge/

Hvem gir oss rett til å vœre dommer , jury, bøddel og kreve utryddelse av en dyreart fra landet her ,.

 

 

Det blir ikke regent med alle illegale fellinger som mennesker uten respect for loven tillater seg og måten de ble avlivet på har ingen ting å gjøre med forsvar for husdyr .

Noen eksempler “:

 

1.SKRÅCKERBERGULVEN- 29 juli 1985 i Torsby-Alfahunnen til dagens moderne ulvestamme i Skandinavia ble skutt. Hunnen var i nœrheten av noen sauer uten å angripe på det tidspunkt hun ble skutt av en sauebonde .

 

2.LANGÅULVEN*17 APRIL 1969-En hannulv ble kjørt ihjel av en snøscooterfører. Politiet slo fast at ulven derertter ble drept av vold mot hodetmed øks, hammer eller kubein .

 

3HALGÅNSULVEN- 4 JUNI 1999 -En ulvehann ble funnet i vannet i Halgon i Vœrmland . Orene hans hade blitt skåret av . Ved obduksjon fant man at ulven hade blitt skutt i leveren og blødd ihjel . En kunne se at ulven tidligere hade overlevd en skuddskade.

Flere eksempler finnes ”her”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/09/21/nei-til-ulvejakt-i-norge/

 

Dette hatet mot ulv munner i noe annet .

Det var skuffelse for jegerne at de ikke fikk lov til å ta livet av 70 % av ulvene i Norge .

Ulveforsker Petter Wabakken skrev i en artikkel for en tid tilbake dette ”:

 

Den brede forskningen vår viser at det er svenske streifdyr som tar sauen, ikke ulver som har dannet faste revir i Norge. Ulver som yngler er stasjonære. Jeg har ikke et tilfelle på ulvetisper som har forlatt eget område på 13 år, sier Wabakken.

 

Forskningen viser at ulv lengst øst i Sverige vandrer inn mot Norge, mens ulv fra Norge vandrer østover mot Sverige. En del slår seg sammen, andre streifer inn i Norge og tar seg over Glomma. Det er disse streifdyrene som tar “sau”:http://www.ostlendingen.no/nyheter/rovdyr/rovdyr/antall-ulveynglinger-ikke-viktig/s/2-2.2757-1.6585803?service=print

Hva med dyrene som dør av andre årsaker .

Dette tema blir ikke berørt I denne sammenheng .

Tall fra 2013”:

 

Rundt 130 000* sau dør på utmarksbeite i Norge hvert år, i løpet av en beitesesong som varer i omtrent fire måneder. Det betyr at 45 sau dør hver eneste time om sommeren. De aller fleste dør av ulykker, sykdommer, parasitter og ”forgiftninger”:https://www.facebook.com/Gjeterformidling/posts/624380207576600

1

bror-ulv-2

 

Til nå har 59705 rovdyrforkjempere signert oppropet
“Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets  "UTRYDDINGSPOLITIKK":http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

Miljøverndepartementet tar hverken hensyn til hva det norske folk ønsker og tar heller ikke hensyn til Bernkonvensjonen , som Norge har ratifisert og undertegnet

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .
Tilstede var konvensjonenes sekretœr Eladio Frenandez Galioano fra Spania ,komiteformann Anti Haapanen fra Finnland, statssekretœr Bernt Bull og en rekke representanter for en rekke miljøvernmyndigheter, norske lndbruksorganisasjoner , og norske miljøvernorganisasjoner .

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.
Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:
*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  "Bernkonvensjonen":http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg, som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.

wolf_39034

Alle land som har sluttet seg til Bernkonvensjonen, må utvikle nasjonal politikk for bevaring av viltlevende dyr og planter og deres leveområder. Ulv er oppført i Bernkonvensjonens vedlegg 2. Når dyrearter er oppført i dette vedlegget, skal det settes i verk tiltak for å sikre en spesiell beskyttelse. Med den nåværende ulvepolitikken fraskriver Norge seg ansvaret for å beskytte en truet art som har naturlig utbredelsesområde innenfor landets  grenser.

vekt

Det er forunderlig at ikke departementet respekterer Bernkonvensjonen .
Nå overlates slike bestemmelser om ren utryddingspolitikk til sauebønder som ikke gjør det ringeste ansterngelse for å ta vare på egne dyr og bryter loven om velferd for småfe “:

 

ulvesoneevol

REDUSERING AV ULVENES OMRÅDE
Forskrift om velferd for småfe

Tilsyn og stell
Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sikre at samtlige dyr får tilsyn etter behov.
Dyr som holdes innendørs, skal normalt sees etter minst to ganger pr. døgn.
Dyr som holdes på utmarksbeite, skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko.
Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er.
Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes etter behov og minst årlig. Dyrenes klauver skal undersøkes regelmessig og beskjæres ved behov. Småfe skal ved behov gis fødselshjelp av kompetent person, om nødvendig av veterinær.
25.Slipp og hold av småfe på utmarksbeite
Ved slipp og hold på utmarksbeite skal eier eller annen med ansvar for dyrene, sikre at:
a)
samtlige dyr har god helsetilstand og er i forsvarlig hold,
b)
avkom er sammen med mordyr og er i god stand til å holde følge med mora,
c)
avkom som slippes med mordyr uten tilstrekkelig melkeproduksjon, er eldre enn 6 uker og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst,
d)
avkom som slippes uten mordyr, er eldre enn 8 uker, er i følge med voksen sau og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst, og
e)
avkom som blir morløse, tas hjem dersom morløsheten medfører økt fare for “lidelse”:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/

 

I andre land , f.eks Italia der det finneas adskilig flere ulver , er sauebøndene forpliktet til å forsikre sine dyr , og sørge for at de er trygge .
I Norge blir ansvarsløshet belønnet med erstatning , også for dyr som dør av helt andre årsaker.

Jeg har vœrt på noen rovdyrseminar både i Sverige og Norge og jeg har alltid forundret meg over det hatet disse rovdyrhaterne presterer , som ikke har mye med kjœrlighet til egne dyr å gjøre.
Russiske forskere gjorde forsøk for noen år siden at de festet oransje bånd på noen av sauene , der ulvene ikke gikk til angrep , fargen oransje signaliserer fare for de fleste dyr.
En sauebonde skrev i avisen for nioen år siden at han smurte kvae fra tyri ytterst på pelsen til ledersauen og disse sauene fikk gå i fred .

Er det ikke på tide å legge til rette for levelige kår for våre rovdyr .
Jeg kjenner flere sauebønder som driver med ursau, men som er oppriktig opptatt av sine dyrs velferd, som legger til rette for bruk av vokterhunder og pass av dyrene .
Disse mottar ikke noen form for økonomisk støtte , mao staten belønner kun ansvarsløshet .
Jeg vil også sende en engelsk versjon av dette brev til Council of Europe .

 

Save

2

bror-ulv

Illustrasjon ": Rune Olsen.

 

Politikerne i de statlig oppnevnte rovviltnemndene vil at 70 prosent av ulvene i Norge skal skytes til vinteren. – Dette er en skremmende politikk, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Ikke på nesten hundre år har det vært en så omfattende jakt på ulv som den som nå forberedes i Norge. Totalt er det vedtatt at hele 47 ulver skal skytes denne vinteren. Det ble klart etter at rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, i dag vedtok at 24 ulver skal tas innenfor ulvesonen. I tillegg er det allerede vedtatt at 13 ulver skal skytes utenfor ulvesonen, og ytterligere 10 ulver i andre regioner i landet. Store deler av den norske ulvebestanden skal med andre ord skytes om kort tid. Ulvebestanden i Norge teller kun mellom 65 og 68 ulver.

– Dette er en regelrett masseslakt. Noe liknende har vi ikke sett på nesten hundre år, den gangen gjeldende politikk var at alle store rovdyr skulle utryddes. Å skyte 70 prosent av ulvebestanden er ikke en miljønasjon verdig. Nå reagerer folk både over hele landet – og langt utover Norges grenser, sier WWFs generalsekretær Nina “Jensen”:http://www.wwf.no/?51265/Forbereder-jakt-p-70-prosent-av-Norges-ulver

ulvesoneevol
En oversikt over ulver utsatt tor illegal jakt.
1. KAUTOKEINOULVEN - 22.04.1974 Denne ulven ble drept av en snøscooterfører , som fanget den med lsso og knivdrepte den . Saken ble ikke fulgt opp av politier.

2.DEN HALTE ULVEN -1 MARS 1972 - Norske ulveforskere hadde en godt bevart hemmelighet på slutten av 1970-tallet. I Hedmark var det spor etter ulver og sporene viste at ett av dyra var halt. En mann fortalte en fosrsker at han hadde skutt ulven , men forskereren nektet å hjelpe politiet med å løse saken .

VITTANGIULVEN- 10 DESEMBER 1979-Ett øyenvitne så en fører av en snøscooter skyte en hannulv på avstand.

3. PASVIKULVEN-6 JANUAR 1980 -En hannulv ble drept og sporene pekte på en snøscooterfører.

4. STORE SJØFALLETULVEN-14 MAI 1981-Ett øtenvitne så en ulvejakt ved Store Sjøfallet , der 2snøscooterførere jagde en ulv og skjøt den .
En undersøkelse ble satt igang , men ikke fulgt opp

5.SKRÅCKERBERGULVEN- 29 juli 1985 i Torsby-Alfahunnen til dagens moderne ulvestamme i Skandinavia ble skutt. Hunnen var i nœrheten av noen sauer uten å angripe på det tidspunkt hun ble skutt av en sauebonde . Bonden ble dømt i den svenske tingretten .

6.STØLLETTULVEN-23 DESEMBER 1985-En ung hannulv ble skutt i nœrheten av Torsby.
Dyret ble funnet ille beredt i vetkanten , skalpen og ørene var skåret av og det samme var det ene beinet.
Etterforskning ble satt igang, men ikke fulgt opp

7.TORDBYULVEN-21 MARS 1985-En bilfører forfulgte en hannulv og kjørte siden over den . Dyret ble avlivet med ett slag mot hodet.
En mann ble dømt i tingretten , men slapp fri i en høtere rettsinstand p.g.a mangel på bevis..

8 NORDKINNHALVØYULVEN-9 SEPTEMBER 1987 -En ulv ble skutt på Nordkinnhalvøya .
Politiet satte igang etterforskning, men det ble ikke fulgt opp

9 LANGÅULVEN*17 APRIL 1969-En hannulv ble kjørt ihjel av en snøscooterfører. Politiet slo fast at ulven derertter ble drept av vold mot hodetmed øks, hammer eller kubein .

10-FØRSTE GRUEULV-1 JUNI 1990 - En hunnulv ble skutt . Ørene henens var skåret av . 2 menn stod frem og tilstod at de hadde drept ulvensom en protest mot ulveolitkken .
Politiets arbeide førte ikke til noen resultat .

11.MØREULVEN-28 NOVEMBER 1992-En hannulv ble skutt , tyvskytteen flådde ulven og grov kroppen ned i en gjødselstank . En journlist forhandlet seg fram til ulvepelsen og overlot den til politiet uten å fortelle hvenm tyvskytteren var .
Politiets undersøkelse førte ikke frem.

12.-BORÅSULVEN-24 JANUAR 1996-En hannulv omkom i en trafikkulykke, under obduksjonen fant men ukegamle skuddskader som hagl i mage og tarmer .
Det ble ikke satt igång etterforskning.

13. NYBOKLATTENULVEN-28 DESEMBER 1996 I SVEG-En hannulv ble jaget av en snøscooterførerog siden skutt i hjel . Øyenvitne og tekniske bevis førte til at 2 menn ble dømt.
I en høyere rettsinstand ble den ene frikjent , mens den andre fikk 1 års fengselsstraff.

14.GLØTESVÅLENULVEN- 31. DESEMBER 1996 -Man fant rester etter en partert ulv i Herjedalen . Politiet slo fast at det var levninger etter en hvalp av Nyboklettenulven .
Ingen pågripeler.

15.ØRSJØHUNNEN-Vinteren 1998/1999 - En hunnulv ble skutt nord i Vœrmland. SVTs reporter Oscar Hedin møtte gjerningsmannen , som påstod at ulven angrep hunden hans. Reporteren lånte skallen av gjerningsmannen og fikk den DNA testet , som viste at den hadde tilhørt en skandinavisk ulv

16. Ørsjøhannen-Vinteren 1998/1999 - En hannulv ble skutt nord i Vqrmland.
SVTs reporter har møtt gjerningsmannen.

17. Merket ulv 9802-Vintteren 1998 -de første ulvene ble merket av det skandinaviske ulveprosjektett. I jnuar dette året forsvant en alfahann med sender fra Hagforsreviret . Saken ble anmeldt , men politiet fulgte ikke opp saken .

18. ULRIK OVERLEVER-våren 1998 -En hannhvalp ble født i Leksandsreviret . Følgende vinter blir han radiomerket og får nummeret 9804. 27 februar 1999 ble han beskutt , men overlevde .
Etter 5 år er forbrytelsen foreldet ./

19. HALGÅNSULVEN- 4 JUNI 1999 -En ulvehann ble funnet i vannet i Halgon i Vœrmland . Orene hans hade blitt skåret av . Ved obduksjon fant man at ulven hade blitt skutt i leveren og blødd ihjel . En kunne se at ulven tidligere hade overlevd en skuddskade.
Saken ble ikke fulgt opp.

20. Merket ulv 9803-16 august 1999 -Signalene til en hunnulv med sender døde ut i nœrheten av Fredriksberg .
Politietterforskning pågår.

21. MERKET ULV 9905-17 DESEMBER 1999 -En ulvehunn dør i en bilulykke, ved obduksjon fant man skuddskader .
Ingen etterforskning.

22. MERKET ULV 9806-31 JANUAR 2000- En hannulv ble skutt i en skog nœr Torsås .

23. MERKET ULV 0019- 19 NOVEMBER 2000 -En dod hannulv ble funnet i Uppsala . Han hade en 6 mndrs gammel skusskade i kroppen.Etterforskningen avsluttet p.ga mangel på bevis.

24. GRANGÅRDSHUNNEN - NOVEMBER 2000- En hunn med sender nr. 0004. Hunnen og familien ble utsatt for tyvjakt og spor viste at hnnens venstre baklabb er skadet .
Etterforskning ble satt igang , men er idag stoppet.

25. GIFTÅTE FUNNET OG EN DOM-19 JULI 2000- 10 juli 2000 fant man kjøtt og pølser under en plastpose i ÅRJENG-kONGSVIGER -REVIRET .
ANALYSER VISTE AT DETTE VAR FORGIFTET . 2 menn ble observert og en av dem hadde satt fingeravtrykk på posen .Denne mannen ble dømt til fengselsstraff i Eidsiva Lagmannsrett .

26. MERKET ULV 0003—Denne hunnulven ble født våren 1999 i Årjœng-Kongsvinger -reviret og ble merket følgende vinter . I juli 2001 fosvinner hun sporløst . Ingen politietterforskning ble satt igang , og forskerne var usikre på hva som hadde skjedd.
Ett år senere gir Tage Kollberg i SSIT( SVERIGES SAMARBEIDSFORUM I ROVDYRFRÅGAN) en prøve fra hunnen til SVTs reporter Oscar Hedin av ulvemotstanderen Lars Toverud og at ulven er fra Arjœng-Kongsberg-reviret . Med DNA-teknikk ble det fastslått at røven stammet fra ulv 0003.

27, broren til ulv 0003 s-Den umerkede broren til ulv 0003 før Tage Kollberg i SSIR ga en vevsprøve av hunnen til SVTs reporter til reporter Oscar Hedin , som forteller at han har fått prøven av ulvemotstander Lars Toverud. Han sier at ulven er tyvskutt og kommer fra Årjœng-Kongsvinger-reviret .

28. MERKET ULV 9808- høsten 2001 forsvant en revirmarkerende alfahann fta Mossereviret . Senderen hans ble stille .
Det ble ikke startet polititterforskning.

29. NYHAMMERULVEN- 27 JANUAR 2002 -Noen forsøkte å skyte en ulv ved Nyhammer . Kula traff en grein og endret retning.

30. ULVEN CAMILLA- En ung revirmarkerenede hunnulv med sender forsvant sporløst forsvant sporløsr 29 april 2002 . Hun hadde forskernummer 0101 og kjœlenavnet Camilla . Politietterforskning ble satt igang oglagt ned.

11 mai 2002 forsvant en revirmarkerende hannulv fra Œrjœng-Kongsvinger-reviret . Han er trolig tyvskutt.

31. MERKET ULV 216- 4 JUNI 2002ble det funnet en hannulv i Tierp i Uppland .
Den var skutt med hagl i hodet .
Politietterforskning nedlagt .

32. ULVEN BLYGER 10 JUNI 2002 ble en revirmarkerende hannulv med sender borte i Tyngsjøreviret . Han hadde forskernummer 0006.
Etterforskning pågår.

33. MERKET ULV 9805 - i månedskiftet juli/august forsvant en revirmarkerende hunnulvmed sender fra Leksandreviret.
Etterforskning pågår.

34. TYNGSJØHUNNEN- 13 november 2002 forsvant en senderutstyrt revirmarkertende hunnulv i Tngsjøreviret . Hun hadde født 2 hvalper samme år .
Etterforskning pågår.

35. MERKET ULV 213 - 21 DESEMBER 2002 -askjøt en mann en roårig hannulv i Eidskog utenfor Åmål . Han trodde det var en rev .
Vœnersborg tingrett dømte mannen for grovt jaktbrott , erstatning på 100000 kroner og 140 timers samfunnstjeneste .

36 DEN ANDRE GIFTÅTEJAKTEBN- dEN 18 FEBRUAR 2001 FANT MAN ETT HJORTEHODE SAMT HØNS , som var algt ut i Kongsvingertrakten . Dette var forgiftet med Carbofuran og Warfarin . 2 menn ble tat og de erkjente at de hadde lagt ut giftåte for å drepe ulv .
Begge ble dømt til fengselsstraffer .

37. MERKET ULV 0301-20 Januar 2003 finner foskerne en hannulv i Jœmtland , gir han sender og nummer 0303 . 2 dager senere gir senderen ett mortalitetssignal og finner senderen på bunnen av elva Ljungan .
Politiet finner spor etter scooter som viser at ulven ble jaget .

38. GRAVENDALSHUNNEN - 25 FEBRUAR 2003-forsvant en revirmarkerende hunnulv med sender fra gravendalsreviret .
Scooterspor tyder på tyvjakt.

39.ULVEN JOHN - En ulv vandrerinnfra Finland og blir i Norrbotten . Han er meget viktig rent genetisk fordi han kan tilføre nytt blod til den innavlede skandinaviske ulvepopulasjonen. an fanges inn i januar 2002 og får nummeret 9215 . 7 april 2003 forsvinner han sporløst sør for Kvikkjokk .

Kilde “: Brennpunkt 2010

 

wolf_39034

Bernkonvensjonen ble åpnet for undertegning den 19. september 1979, og Norge undertegnet samme dato. Konvensjonen ble ratifisert i 1986, og den trådte i kraft 1. september samme år. Konvensjonen omfatter ikke Svalbard og Jan Mayen. Norge har likevel forpliktet seg til å fremme en nasjonal naturvernpolitikk i samsvar med bestemmelsene i Bernkonvensjonen også for disse områdene, med ett unntak, og det angår forvaltningen av polarrev på Svalbard.
Miljøverndepartementet er den ansvarlige myndigheten for konvensjonen og har delegert forvaltningsansvaret til Miljødirektoratet. Direktoratet deltar på møtene i komiteen som forvalter konvensjonen (partsmøtene) og har ansvar for at den blir iverksatt i Norge.
EU, 51 europeiske og fire afrikanske stater har tiltrådt “konvessjonen”:http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/
Jeg siterer Viggo Ree i en artikkel fra 2001 , som virkelig er aktuell i dag “:
- Saueeierne utgjør en svært liten del av den norske befolkning. Og en kan lure på hvorfor det ikke ofres større oppmerksomhet på de rundt 100.000 sauene, som hver eneste sommer blir sendt ut til pinsler og død i norsk villmark uten at rovdyr er inne i bildet.

skutte_rovdyr_1846_2003_39581

I løpet av beiteperioden dør disse dyrene av "andre" årsaker. De brekker f.eks. beina i ulendt terreng, drukner i elv/myr, faller utenfor stup, eller dør av sykdommer. I tillegg blir mange påkjørt av biler, vogntog og tog.

Hvorfor kommer ikke dette tydeligere fram?

- En av grunnene er nok vår lange tradisjon med rovviltbekjempelse og ulvehat, et velorganisert støtteapparat gjennom presse og kringkasting, og menneskers irrasjonelle tankegang basert på de velkjente syndebukk- og rødhettesyndromene, sier “Ree”:http://www.dinside.no/21105/derfor-maa-ulven-fredes
Jeg har vort tilstede på en rekke rovdyrmøter og seminar og jeg kan ikke forstå at politikerne har ßa liten innsikt i naturens balanse .
Jeg skjønner heller ikke dette innette hatet sm råder mot ett dyr som kun ønsker å leve i fred , og det må ligge mere under denne illegale jakten enn hensynet til sauene sine , for de passes ikke .
Jeg har mottatt mailer fra saueeiere som har gått over til ursau , har gått sammen om å kjope vokterhunder og dele på vaktholdet for sauene , men de mottar ingen hjelp fra staten .
Det er en skam at vi behandler våre flotte rovdyr på denne måten .
Dette utspillet fra rovviltnemdene har sørget for at det norske folk vil reise seg mot denne behandlingen.

STORTINGET VIL UTRYDDE ULVEN!

01.01.2017 skal 47 ulver drepes!

13 ulver utenfor ulvesonen og
24 innenfor
+ 10 til på lisensfelling andre steder i Norge!!

Det betyr skyting av hele stabile ulvefamilier som Letjenna - en familie som aldri har tatt sau.

Hele flokker skal utryddes med Stortingets velsignelse.
Er du ikke enig? MØT OPP!

MØT opp 15. oktober kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget sammen med oss for å vise at du vil ha ulv i norsk natur!

Ta med deg venner, familie og kolleger.
Sammen skal vi vise at vi ikke aksepterer Stortingets og regjeringas “utrydningspolitikk”:https://www.facebook.com/events/547005125504804/

Avisen “The guardian” har alget en rekke oppslag om rovdyrpolitikken i Norge og at saueeiere som ikke har kapasitet til å vokte egne dyr, har mere enn tid når det gjelder å ta livet av ulver .
En forsker uttalte engan på ett rovdyrtmøte at mennesker som hater ett dyr så sterkt lider av at livet er lite tilfredsstillende og på det samme møtet så jeg virkelig hatet overtfo ett dyr .
Ifølge “The Guarsian” skriver de følgende “:Norge har en sterk tradisjon for jakt og mer enn 200.000 registrerte jegere, de fleste av dem har meldt seg på automatisk varsling når lisensene er utstedt. Det blir sett på som en spennende - og definitivt en mannlig domene. Bare om lag 500 kvinner har registrert for årets jakt, selv om andelen kvinnelige jegere i Norge er stadig økende..
Jeg sammer meg på vegne av Norge .

May-Harriet Sepola