bror ulv 2

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

 

Jeg tar meg den frihet å gjengi en av de beste artikler jeg har lest om rovdyrforvaltningen i Norge .

 

At en mann i hans posisjon argumenterer mot ulven som er en rødlistet dyreart og som befinner seg på kanten av utryddelse i vårt land, med folkloristiske skrøner og opplagte løgner, uten at journalister arresterer ham for det, er ganske opprørende.

image.jpg

TORGNY SKOGSRUD

Trygve Slagsvold Vedum, er Senterpartiets leder og en sentral politiker som kan komme til å sitte i regjering etter valget. Stort sett har han fått lyve uten motsigelser fra andre enn sine politiske motstandere. Det har gjort ham modigere.

At hans politiske motstandere motsier ham med eller uten gode argumenter, er jo slikt vi er fortrolige med. Men dette handler om utvetydige løgner som baserer seg på at folk ikke vet, eller ikke vil vite. Med andre ord, handler det om rå rural populisme. Det kan oppfattes som useriøst å karakterisere hans uttalelser som løgner, men det finnes ikke noe annet ord for det. Og han vet bedre enn han snakker. Derfor vil jeg gjerne gå igjennom noen av hans vanligste påstander:

 

Påstand nr. 1.

Ulven er en lystmorder.

 

Svar:

For det første kan ingen rovdyr karakteriseres som mordere eller drapsdyr. I så fall bør vi først ta for oss slaktere og jegere, men det vil vi selvfølgelig ikke. Når vi vet at rovdyr er skapt for å nedlegge, avlive og spise sitt bytte bør vi alle og særlig politikere, avholde seg fra slikt tendensiøst snakk.

Men det er noe annet som er vesentlig her: Ulven er den av de store rovdyrene som tar minst sau. Bjørn, gaupe og jerv, ja kongeørn også, tar langt mer sau. Hvorfor ulven tar flere når den først angriper, er at vår vanligste sau, som kalles Norsk Kvit Sau, er avlet på størst mulig avkastning, og ikke på å klare seg i naturen. Ulven som ellers tar store dyr som elg og moskus, må gjøre en betydelig innsats før dyret er nedlagt. Det er nok årsaken til at jegerne som slett ikke er næringsdrivende engasjerer seg så sterkt mot ulven.
Når den angriper vår vanlige sau, kan det sammenliknes med å slippe småunger inn i en godtebutikk. Adrenalinet og jaktevnen er stor og derfor nedlegges flere dyr. Likevel er det bare lokalt at skadene oppleves som store. Når dette blir formidlet i mediene, får man inntrykk av at vi står overfor et stort og landsdekkende problem. Men det er en betydelig overdrivelse.
Det slippes ca. 2 000 000 sau på beite årlig. Ca. 130 000 dør. 1.5% av disse er dokumentert tatt av rovdyr, og ulven er som nevnt den av rovdyrene som tar minst sau. Og når ulven tar minst sau av de store rovdyrene, blir den totale prosentandelen mikroskopisk. Jeg kan ikke se annet enn at det ville vært riktigere av sauenæringen om den tok tak i de andre og langt mer betydelige dødsårsakene beitedyrene sauene er utsatt for.

 

Påstand nr. 2:

Trygve Slagsvold Vedum anklager Klima og Miljøvernminister Vidar Helgesen for ikke å la seg instruere av lokaldemokratiet og viltnemdenes bestemmelser om å ta ut store mengder ulv, (uten at det er påvist skade).

 

Svar:

Dette er å snu den faktiske situasjonen på hodet.
Stortinget har forpliktet seg overfor Bernkonvensjonen og andre internasjonale instanser. Og det er hva Helgesen må forholde seg til. Utsagnet er med andre ord basert på en grov løgn, og bidro til det ulvehysteriet vi hadde i vinter.  Noe annet er at det hisser til en unødvendig konflikt mellom by og land. Men mye kan tyde på at dette er nettopp hva Slagsvold Vedum ønsker.

 

Påstand nr. 3:

Slagsvold Vedum snakker om den svenske dyrepasseren som ble drept av ulver innenfor innhegningen i en dyrepark som et eksempel på hvor farlig ulven er.

 

Svar:

Dette er en uansvarlig tilsnikelse, da ulv i dyrepark og ulv i fri tilstand, er to vidt forskjellige ting. Dyreparkledelsen måtte i dette tilfellet tåle sterk kritikk for å ha satt kvinnen i en slik situasjon.
Ingen ulv har oppført seg noe i nærheten av truende mot mennesker etter at den kom tilbake i vår fauna.

 

Påstand nr. 4:

Når Vedum møter argumentet om at ingen ulv har drept et menneske på 200 år, smiler han glatt og svarer at det er slett ikke merkelig, da det ikke har vært ulv i Norge under denne tiden.

Svar: Dette er en klar løgn. Den systematiske forfølgelsen av ulven begynte på i 1845. SSB sin skuddpremiestatistikk viser at det er utbetalt skuddpremie på over 6000 ulv i perioden fra 1845 til ulven ble fredet. Det fantes med andre ord rikelig med ulv i store deler av denne perioden.  Dette er offentlig tilgjengelig statistikk og denne påstanden har vært imøtegått i media lenge, så når en politiker fremdeles påstår at det ikke har vært ulv i Norge siste 200 år så er det bevisst løgn, intet annet. Personer som har så store problemer med å skille rett og galt og løgn og sannhet har ingenting i styrende organer å gjøre, aller minst i en regjering.

Den økende skandinaviske ulvebestanden de senere år har heller ikke ført til en eneste farlig situasjon mellom mennesker og ulv, annet enn for ulven da.

 

Påstand 5: Vedum uttaler at ulven ødelegger jakttradisjoner og jakt i det hele tatt.

 

Svar:

For det første er ikke elg jegernes kveg, men en del av den ville natur, og for det andre er det en ting som sjelden kommer fram i debatten. Dette at myndighetene så tidlig som i 1920, kom til at kvaliteten på viltet var betraktelig redusert fordi man hadde mistet rovdyrenes utrenskning av svake individer. Nå fikk disse forplante seg, og det var uheldig. Det oppsto en debatt om man skulle avslutte forfølgelsen av rovdyr, men dette ble sterkt motarbeidet av bønder og jegere. Og slik ble det fram til 60-tallet.
I disse dager har det kommet en rykende fersk forskningsrapport som konkluderer til forveksling likt.

Påstand nr. 6.

Forklaringen om at en revirhevdende ulvestamme vil holde streifdyr på avstand og derved hindre utstrakte ulveangrep blir bryskt avvist av Vedum, uten noen god begrunnelse. Til tross for det er forskningsresultater som kan underbygge dette.

 

 

Påstand nr. 7.

Ulven blir stadig mer nærgående og skremmer folk.

 

Svar: Den som skremmer folk er faktisk Vedum og hans likesinnede som stadig underbygger folkloristiske myter om ulven og hisser til frykt.

 

Påstand 8:

Den gamle påstanden om at ulven ikke er norsk.

 

Svar: Det er ingen tvil om at den skandinaviske ulven alltid har hatt et jevnt innrykk av sibirsk ulv som har en minimal ulikhet i gener, Da det norske landskap fra Elverum og nordover faktisk er en del av den russiske taigaen. Andre dyr som rein, elg, bjørn, jerv og gaupe vandrer fritt over grenser som ikke finnes i deres virkelighet. I tillegg kommer fuglene. Men Vedum hamrer på dette og vil til slutt blir det en slags sannhet. Om vi skulle komme til å utrydde norsk elg, ville det umiddelbart begynne å strømme inn elg fra Sibir, uten at det ville plage noen at den var russisk. Vedum påstår også at ulven er satt ut, Det har blitt grundig tilbakevist fra forskningsmiljøer. Og når man ser hvor dyktig ulven er på å bevege seg over store avstander, faller det på sin egen urimelighet.

 

Man kan si at språket og mytene er ulvens største fiende, i den betydning at det er hva folk som Trygve Slagsvold Vedum bruker mot den. Gamle ord og vendinger, klisjeer og myter fra folkloristiske fortellinger. Alt blir lagt fram som sannheter. Slikt har blitt gjort tidligere i historien mot folkegrupper jeg ikke finner grunn til å nevne her.

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/med-løgn-skal-ulven-drepes-1.1023804?fbclid=IwAR10rHs-bbokziCJINCdV5ZM6WrfiFYNMaskNEfcjN_1DWjKtYjPdwm5rqo

 

 

Annonser

1

Steinar Lem 2

Jeg var tilstede på en rovdyrkonferanse i 2008 i Elverum som Nationen arrangerte.
Der møtte jeg Steinar Lem , som skulle sitte i panelet sammen med bl, a Siri Martinsen m.fl.
Vi satt utenfor lokalet før konferansen startet og jeg ble berørt av den varme menneskeligheten som strålte ut hos han .
Mens vi satt utenfor med kaffe og smultringervar jeg en smule forundret over at så få mennesker hadde funnet veien hit .
Men Steinar Lem sa “: bare vent , snart kommer det busslaster med rovdyrhatere og det fikk han rett i.

Jeg tar meg den frihet å gjengti en artikkel som Steinar Lem skrev og som stod i medlemsbladet til Noah –for dyrs rettigheter.

Hva skal vi med ulv , spurte en eldre kvinne under ett debattmøte om rovdyr på Elverum nylig
.På Norges 320000 kvadratkm skal det altså vœre plass til 4.6 millioner mennesker , 2.1 millioner tungt subsidierte sauer , men ikke 11 ulver , mener ett høyrøstet mindretall .

Hva skal vi med jødene ?
De behøver i alle fall ikke å vœre i Norge . Trenger verden palestinerne ?
Sœrlig når jøder og palestinerne bor nœr hverandre . blir det jo uro ,
Trenges det folk i Elverum. Selv bor jeg på Oppegård , og er slett ikke overbevisst at jeg og familien har noen praktisk eller økonomisk fordel av at det bor folk der .
Og er det helt sikkert at jeg har ett netto fordel av familien min ?
Eller av katta – nåtr jeg kommer hjem og roper, snur hun seg ikke engang, hun bare vifter irretert med halespissen .
Men når hun skal inn , henvender hun seg med ett lidende ansiktsuttrykk og påtatt lidende stemme .

Det finnes ett annet syn på tilvœrelsen.
Alt som lever har egenverdi .
Den verdien øker etter hvert som livsformene blir mer komplekse og utvikler følelser og selvbevissthet .
Vi bør utrydde Hiv-viruset og Malariaparasitten.

Jeg går skogstur selv om jeg tråkker på insekter , men skritter over dem når jeg kan .
Måtte jeg velge , ville jeg heller redde vår nœre slektning orangutangen enn planten skogsstjerne.
Men forsvinner skogsstjerna fra universet , er det ett uerstattelig tap som gjør verden fattigere .
25 % av verdens pattedyr er truet av utryddelse- fordi herskerarten breier seg , formerer seg, skyter og bygger ut,.
Trusselen fra global oppvarming kommer i tillegg .
Til gjengjeld er det ikke mye som skal til for å sikre de fleste truede arter .
Strengere lovgivning, overvåking mot ulovlig jakt , in ternasjonalt oppkjøp av truede leveområder..
A sikre de norske rovdyrene er heller ikke vanskelig .

Det vanskelige er å få aksept for at de andre dyrene har like mye rett til å vœre her som vi , og at det er vårt ansvar å innrette nœrings-og fritidsaktivitet med artsvern som en ufravikelig grense ..

Flertallet i Norge vil ha rovdyr . Vi er mange som føler stolthet og glede å dele Norge med disse praktdyrene , eventyrdyrene .
Gaupa er en norsk tiger , den klarer seg i 40 minusgrader .. sterk , klok og vakrere enn noen senterpartipolitiker .

Naturoppleveldene i Norge får dybde og mystikk fordi skogene ikke er tomme..
Mange steder i landet kan det hende at en bjørn vet om deg – den trekker seg tilbake for å slippe deg forbi.
Engang å få se de fire store i fri tilstand vil vœre ett høydepunkt i livet ..
Du skal i alle fall se merker etter dem..
Du er ikke alene i en parkskog .
Det reduserer min livkvalitet kraftig om det er usikkert om mine unger kunne gå i nosk skog og høre ulvehyl .
Hytter, veier og lyder av motorsag skal det derimot ikke bli mangel på .

 

hvilende gaupe

Ill. Rune Olsen.

Det er sjelden at en norsk gaupe dør naturlig .
Bjørnene skytes etter hvert som de kommer fra det mer sivilisete Sverige .
Jervungene drepes i hiet, lovlig eller ulovlig .
Ulvene ”tas ut ” som følge av hat..

Ja , det ville ramme meg intenst om jøder og palestinere ble” tatt ut ” med en atombombe , selv om ikke ett fnugg radioaktivitet nådde Oppegård.

Jeg vil ikke argumentere med at rovdyr har en økologisk funksjon , noe de selvsagr har .
Jeg er forbundet med dem og deres skjebne , enten jeg ser dem eller ikke .
Det er liv , de hører til her , og vi hører sammen .
Det er trist att rovdyr dreper .
Men det er livslover som eksistensen på joden er underlagt .
Mennesket må ikke drepe for å leve .
Det må rovdyr .
Deres drap er ikke uttrykk for agresjon eller lav moral .

Annerledes med katta hjemme .
Hun spiser bare pellets og kanskje skrei , men aldri vanlig torsk.
Så gar hun ut og dreper .
En liten mus eller fugl på trappa .
Vi har hengt bjeller på henne.

Noen ganger må jeg likevel drepe en hardt skadet mus med hammer- det setter min innerste sjel i opprør.
Hun synes hun har bidratt til husholdningen og ser på oss med skjønne øyne som ikke angrer .
Instinkter på avveier .

Forskejllen på senterpartister og rovdyr er at de første kan bli vegetarianere .
Det ville gjøre verden bedre på mange måter .
Det er neppe noe land i verden der hatet mot rovdyr gløder like sterkt .

Mange på stortinget har utryddelse som hjertesak.
Ingen har vern av rovdyr som hjertesak.
Landbruksminister Lars Peder Brekk ønsker å drepe ”skadedyr” før de gjør skade – altså før de spiser.
Han er selv ett skademenneske, men møter ikke den forakt han fortjener .
Åslaug Haga måtte gå på grunn av ”stabbursløgner”- ikke på grunn av sin kamp for å trydde ulv..

Det finnes ulv i Russland , sier utrydderne . Men Bernkonvensjonen krever selvsagt at alle land skal beskytte sine arter .
Var nasjonalt utryddelse akseptabelt , ville artene forsvinne langt raskere.

Om 180 korte år blir kanskje de siste ulver utryddet av russiske senterpartister .

Ikke-vegetarianere vil ha sau i Norge , men den må da vœre økologisk .
Konvensjonell sau og lammenes mødre krever enorme mengder kraftfor , kunstgjødsel og sprøytemidler .

Sauen bør vœre der den kan gå mest mulig ute , og på de tradisjonelle kulturlandskapene rundt gårdene og i dalbunnen.
Nå er støtten større for sauehold i rovdyrområdene mot Sveriege og på Hardangervidda .

Sauebønder bør vœre heltidsbønder , som lettere kan passe dyrene, og under lamminga .
Nå dør 120000 dyr før de kommer på beite .
Rovdyrene har ikke skyld i gjengroingen .
Vi har like mange sauer som for 50 år siden .
Det er driftsformen som er endret .

Tap på beite er like stot på Vestlandet uten rovdyr som i Hedmark .

Selv de offisielle oppblåste tallene viser at de fleste dødsfall på beite ikke skyldes rovdyr, men fallulykker , sykdom, giftige planter og parasitter .

Sauebonde Mia DŒHLIEN fra Pasvik sa for få år siden at hun ikke har tap fordi hun har villsau med fluktinstinktene i behold , og at hun mistenker noen bønder for å vœre mer opptatt av utryddelse enn løsninger ,

Tor Prestgard på Finnskogen har ikke tap – han bruker lette, flyttbare gjerder og synes merarbeidet er overkommelig .
Det finnes heltidsbønder med små tap som ikke tør å stå fram i media , for da blir de mobbet i bygda .

Angsten for å bli drept av rovdyr er pisket opp av utrydderne selv .
De dyr som av og til dreper i Norge er bøndenes egne ”: okse, hest, noen ganger hund . Men lokalavisene har ikke overskrifter av typen ”HEST SETT NŒR BARNEHAGE .
Da en mann i fjor ble drept av en okse , stod det ikke et ord om det i Nationen.

Noen ganger kjører ungene 2 kilometer –statistisk vil mange la vœre å sikre dem forsvarlig .
Ungene settesr altså i fare på grunn av irrasjonell angst..

De som ikke tåler rovdyr i nœrheten får heller flytte .
Hvis farlige dyr skal utryddes , må Sp og Frp utrydde løver, tigre , bøfler mange slanger , og hund hest og ku .
Ett stot arbeid ligger og venter .

Men det fortsetter å komme bjørner og ulver fra Sverige , og gaupe og jerv klamrer seg til livet også i Norge .
Kanskje må se hardeste rovdyrmotstandrene få lov å dø ut naturlig , mens stadig flere unger har ett naturlig syn på dyr .
Kjøttspisende dyr har også livets rett .
Imens skal det noske drapsvelde herje videre.

Steinar Lem