DSC01405

Fredsnasjonen Norge satte ny rekord i våpeneksport for fjerde året på rad i 2010 etterat de rødgrønne kom i rejering.
I 2009 tillot regjeringen eksport av våpen, ammunisjon og krigsmayeriaell for 4.8 milliarder i 2009.
Fra 2002- 2005 ga Bondevikregjeringen 4000 tillatelser til våpeneksport, mens Sroltenbergregjeringen ga mere enn 6000 tillatelser fra 2006- 2009.
Norge er blandt verdens største våpenprodusenter og den norske stat  eier 50 % av de to største våpenprodusentene 1) Kongsberggruppen og 2) Mammogruppen på Raufoss.
Staten legger godt til rette for de 120 andre bedrifter som eksporterer krigdsmateriell fra Norge .
Den norske våpeneksporten er nesten firedoblet siden krigen mot terror startet i 2001.

DSC01403.JPG

Sitat”:
Termobarisk bombe eller aerosolbombe, òg kalla FAE-bombe (frå engelsk fuel-air explosive) er ei sprenglading der eit brennstoff vert spreidd som aerosol i lufta. Brennstoffet tek deretter fyr og reagerer med surstoffet i lufta. Bomba gjer seg soleis nytte av oksygenet i lufta og skil seg dermed frå konvensjonelt sprengstoff som sjølv inneheld oksygen. Termobariske bomber har difor eit høgare energiinnhald per masse-einiing enn vanlege bomber. Termobariske våpen gjev ei kraftig trykkbølge, men få eller ingen fragment (splintar).
Ei termobarisk bombe inneheld normalt to sprengladingar; fyrst ei mindre, som spreier brenselet i lufta, deretter ei ny lading som tenner dette “brennstoffet”wikipedia.org/wiki/Termobarisk_bombe:https://nn.

Termobariske våpen faller inn under brannstiftende våpen , som er behandlet i Geneve -konvensjonen om regler i krig.
Geneve-konvensjonen legger strenge resikstriksjoner på bruken av slike våpen og skal bare brukes der militœre mål er klart avgrenset for sivile.
På grunn av detn brutale effekten har de fått kallenavnet” termo-barbarisk”
Det korrekte navnet på dett våpen som Norge tjener penger på er “SMAW-NE” og blir produsert og selges av norskeeide >NAMMO TALLEY “ i USA .
Den norske stat eier 50 % av Nammo-konsernet. som har hovedkontor på Raufoss.
Den andre halvparten ekes av finske Patria , som den finske staten eier 73.6 % av .
Resten av Patria ( 26.4 % ) er eiet av den europeiske kjernevåpenprodusenten EADS NV.
Da Sovjetunionen brukte termobariske våpen i Afganistan på 1980 -tallet og i Tsjtetnia på 1990 -tallet , ble de fordømt av den vestlige verden.
Nå bruker  både britiske og amerikanske soldater termo-bariske våpen i Afganistan.
Det er ikke bare  SMAW-NE , som er norskprodudert , som befinner seg i en folkerettslig gråsone.
Den norske oppfinnelsen Mk 211er laget for å eksplodere når den treffer mål.
Den eksploderer og ekspanderer inne i kroppen og forårsaker store skader .
Eksplodernde prosjektiler ble forbudt å bruke mot mot mennesker allerede under Haag-konvensjonen i 1988

Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 er bestemmelser for krigføring på land som ble vedtatt på fredskonferanser i Haag i Nederland i 1899 og 1907, og en viktig del av humanitær folkerett.
Fredskonferansene ble avholdt på initiativ av den russiske tsar Nikolai II. Det egentlige formål med disse konferansene – å få gjennomført en avrustning i Europa – ble ikke oppnådd, men ved konferansene ble man enige om et antall konvensjoner som regulerer forholdene mellom de stridende parter i krig.

Noen av disse konvensjonene er blitt uaktuelle på grunn av den tekniske utviklingen. Det gjelder for eksempel konvensjon nummer 14 om utkastning av sprengstoffer fra luftballonger. Andre Haag-konvensjoner er blitt avløst av Genèvekonvensjonene, mens atter andre fortsatt er gjeldende.
Som et bilag til Haag-konvensjon nummer 4 om regler og vedtekter for krig til lands finner man Reglement angående regler og vedtekter for krig til lands, hvor begrepet krigsførende defineres i kapittel 1. Deretter følger kapitler om krigsfanger, om syke og sårede (bestemmelsene er her avløst av bestemmelser i Genèvekonvensjon nummer 1 og 2), om midler til å skade fienden, herunder beleiringer og bombardementer, om spioner, om parlamentærer, om kapitulasjoner, om våpenstillstand og endelig om militære myndigheter på en fiendtlig stats “terrirorium”:https://no.wikipedia.org/wiki/Haag-konvensjonene_av_1899_og_1907

Norske NAMMO på Raufoss, som lager MK 211 , sier at ammunisjonen kun er til bruk mot materiell , prosjektilet er panserbrytende og kan skytes gjennom mur og metall . På google finner man 103000 treff på Mk211 .
En amerikansk skarpskytter forteller om sitt “one mile kill shot”, der kula gikk tvers gjennom en mur, , traff menneskene som hadde søkt beskyttelse bak muren og  etterlortseg en stor rød vifte av blod på veggen .
Det norske forsvaret forbyr sine soldater å btuke dette mot mennesker , men det amerikanske forsvaret , som er storforbrukere av Mk 211 bruker det både mot personer og materiell .
Våpentårnet “ Protector er en av Norges bestselgere, som er en slags fjernstyringsinnretning for maskingevœr, dette gir okt overlevelse for operatørene , men større dødelighet og flere drepte pr. ladning
Den norske stat  eier 50,01 % av Kongsbetggruppen, de andre øvrige eiere er Folketrygdfondet og en lang rekke private utenlendske og norske aksjonœrer .
“Kongsberg Protect Systems er markedsledende i verden på disse tårnene.
De varmesøkende “fire and forget-missiler Sidewender” har bakkermotor fra Nammo Raufoss.

DSC01402.JPG
Ammunisjonskontor ble involvert i produksjonen allered på 1960-Tallet .
Side winder , som er oppkalt etter en klapperslange , som jakter på ett bytte ved hjelp av infrarøde sanseorganer er ett av verdens mest brukte missiler.
Regjeringen har eksportert krigsmateriell til 36 ulike land , hvor 11 av dem er diktaturer i Midt-Østen og Nord-Afrika .
Den norske regjering har i Soria Moria -er klœringen uttalt politisk å innføre sluttbrukererklœringer på våpen som selges til alle land.
Jonas Gahr Støre uttalte i 2011 at Norge selger ikke våpen til områder i krig eller områder der krig truer .Han lever godt med at Norge som fredsnasjon er verdens 6 største våpeneksportør.
De 123 norske bedrifter , som regnes som forsvarsbedrifter omsatte i 2010 våpen , ammunisjon og krigdmateriell for 14,2 milliarder kroner i Norge og utllandet..
I 2009 sluttet Norge seg til EUs 8 kriterier for eksportkontroll , legge vekt på regional  fred og sikkerhet , at våpner som selges ikke skal brukes til intern undertrykking , at det skal ligge til grunn en vurdering av kjøperlandets hildning til terrorisme  og hvilke allianser som er inngått , hindre om eksporten vil hindre en bœrekraftig utvikling i landet før eksport tillates.
Kilde”: Fredesnasjonens grenseløse “våpenhandel”:https://www.energica.no/_dokumentar-og-fakta/debatt-og-samfunn/fredsnasjonens-grensel%C3%B8se-v%C3%A5penhandel-tove-lie-9788203293375

“Mange snakker mye om fredsnasjonen Norge. Virkeligheten er at fredsnasjonens våpen finner veien til stadig flere krigs- og konfliktområder i verden - der det norske regelverket sier de ikke skal være. Den største økningen i eksporten av krigsmateriell har kommet under den rødgrønne regjeringen. Uten politisk debatt har de godkjent våpensalg til stadig flere diktaturer. I denne boken avdekkes blant annet at en omstridt leiehær i De forente arabiske emirater, helt lovlig kan kjøpe våpen fra Norge og bruke disse til å slå ned demokratibevegelser. Forfatterne har også snakket med israelske soldater som bekrefter at de bruker omstridt norsk ammunisjon og rakettkastere mot palestinerne i Gaza”.

 

Det finnes krefter i vårt ”såkalte demokratiske Norge ” som absolutt ikke liker rettferdighet og sannhet og fremfor alt ikke etiske regler.
Ett velkjent våpen for å knuse røster som opponerer på en eller annen måte er svertekampanjer og tvangsinnleggelser i psykiatrien.

Sitat”:
I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”: “Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”. Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en “NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll”.

Vi bør også merke oss at psykiatri-industrien hadde i 2001 ca. 10.000 tvangsinnleggelser i Norge, mens Sverige og Danmark hadde fra 1200 til 1500, med deres langt høyere ”folketall”: http://www.dissident-net.info/moderators-kommentar-til-forholdene-i-norge/#more-363

Magnus B. Aase hadde en ansvarsfull stilling ved Kongsberg Våpenfabrikk da marerittet startet .
Han ble hentet hjem i 1970 fra sin jobb i Bechtel , verdens største entreprenørselskap der George Schulz , USA s tidligere utenriksministerunder Ronald Reagan , var den mektige toppsjef.
Magnus B. Aase var ansvarlig og stod for 70 % av konstruksjonen og byggingen av Washingtons nye undergrunnsbane .
Han hadde sittet i flere fremtredende poster i bedriften og overtok ansvaret for tegnemaskindivisjonen, som ble ledende på sitt felt , mens resten av bedriften hadde store problemer.
I 1975 ble det vedtatt en omstrukturering og omorganisasjon i bedriften. Og Aase fikk oppgaven i å utarbeide en langtidsplan ved å slå sammen datadivisjonen og systemdivisjonen..
Gjennom dette arbeidet oppdaget han at det i lange tider hadde blitt drevet ulovlig eksport til østeuropeiske land ..
Natolandene har ett regelverk – de skalte COCOM-reglene , som hadde til oppgave å forhindre at materialer av strategisk karakter, sensitiv
Informasjon eller avansert teknisk utstyr skulle havne på den gale siden av jernteppet.

Imidlertid hadde ledelsen bestemt at den ulovlige eksporten skulle økes og Aase måtte stoppes for enhver pris.
En svertekampanje mot Aase startet , i første omgang ett rykte om at han hadde seriøse alkoholproblemer .
I 1975 giftet han seg med en tsjekkisk kvinne og svertekampanjen fikk det til at han også var en sikkerhetsrisiko og øst-agent..
Varsleren ble stående helt alene, ingen hadde mot til å forsvare han.
Han fikk tilbud om permisjon og konsulentoppdrag ,emn noen oppdrag dukket aldri opp .
Etter ett år fikk han ny jobb i et privat firma i Oslo, men firmaet byttet eier og Aase  ble bedt om å forlate jobben og noen ny jobb fikk han ikke..
Han ble kontaktet av en ”hyggelig ” mann som oppga at ahn jobbet i POT ( politiets overvåkingstjeneste) .
I sin naivitet overlot han viktig dokumentasjon til denne mannen , som kun var ute etter å pumpe han og forsikre seg om at han ikke gikk ut offentlig og fortalte om statsbedriftens brudd på Cocom-reglene.

10 år senere , i 1988 avslørte en Cocom-kontroll brudd p regelverket og Kongsberg Våpenfabrikk ble stevnet for retten.
Styreformann Bjarne Hurlen påstod at han ikke kjente til regelverket i COCOM.
Magnus B. Aase fikk ikke lov til å vitne.
En medarbeider i Kongsberg Våpenfabrikk , Ole Håkon Olstad fortalte at POT hadde lukket øynene i alle år for bedriftens holdning til COCOM- reglene .
Med ujevne mellomrom hadde det blitt avholdt møter mellom KV og POT
En etter en ble anklagene mot de ansvarlige leder frafalt, men retten fant ett offer lengre nede på rangstigen, , Bernhard John Green, som fikk fengselsstraff for ulovlig salg til Øst-Europa .

 

1987 ble det avslørt at det japanske firmaet Toshiba Machine Company sammen med Kongsberg Våpenfabrikk hadde levert åtte datastyrte dreiebenker til Sovjetunionen mellom 1982 og 1984, en handel som krenket CoCom-regler. I USA ble det argumentert med at alvorlige brudd på det felles regelverket og Kongsberg Våpenfabrikk ble stevnet for retten denne teknologien forbedret sovjetiske ubåters evne til å unngå å bli oppdaget sterkt, noe som igjen førte til betydelige kostnader for USA for å forbedre sin egen teknologi. I 1988 tok den amerikanske kongressen initiativ til å innføre sanksjoner mot Toshiba og forby import av Toshiba-produkter til USA. I Norge var dette en medvirkende årsak til Kongsberg Våpenfabriks oppsplittelse og konkurs.
Aase ba om ett møte med styreformannen Bjarne Hurlen for å drøfte det alvorlige brudd på ”regelverket”: https://no.wikipedia.org/wiki/CoCom

 

Aktor i saken hadde tidligere vœrt nestkommandernde i Pot.

Vedlergg ”: Foredrag av Magnus B ”Aase”: http://www.dissident-net.info/magnus-b-aase/

 

Kilde”: Sov mitt lille Norge av Per-Aslak "Ertresvåg":http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

 

Boken «SOV, mitt lille Norge» viser hvordan den internasjonale makteliten, hvis mål er en ny verdensorden som kun tjener eliten, har greid å infiltrere Norge via vår egen maktelite..

Annonser